Caritas (ICI)

Het ontstaan van de ICI
De Charitas Instelling in Voorschoten kent een lange geschiedenis. In de 19e eeuw was  Voorschoten een klein en vrij arm boerendorp, maar wel met een eigen parochie en kerk gewijd aan de H. Laurentius.
Arme parochianen waren voor steun voornamelijk aangewezen op de parochie-gemeenschap. Om deze hulp te organiseren had ook de Laurentius-parochie een zogenaamd “armenbestuur”.Dit armenbestuur verkreeg geld uit bijvoorbeeld collectes, andere inzamelingen of uit schenkingen. Ook was het vroeger niet ongebruikelijk dat bij overlijden geld of goederen werden nagelaten aan de kerk d.w.z. aan het armenbestuur. Zo bezit de ICI nog steeds weidegronden in de Papewegse polder.
De ICI nu
Niet alleen verdween de oude naam “armenbestuur”, maar met de bouw van de Moeder Godskerk ging de Charitas Instelling twee parochies dienen vandaar de toevoeging ‘Interparochiale’. Na de fusie van beide parochies is dit niet meer veranderd.
Nu nog steeds probeert een groepje vrijwilligers uit de parochie het vermogen dat in het verleden is opgebouwd zorgvuldig te beheren en de geldmiddelen in te zetten voor de doelstellingen van de ICI.
De ICI is een zogenaamde “ANBI-instelling”. Over giften en schenkingen is geen belasting verschuldigd.
De doelstellingen van de ICI
De ICI wil vanuit de katholieke geloofstraditie gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving.
Dat doet de ICI met name door materiële en andere steun te verlenen aan mensen in financiële nood. Op deze wijze hoopt de ICI bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.
Gedeelde zorg
De ICI heeft middelen om personen of organisaties financieel te steunen.
Vaak is de behoefte aan deze steun niet direct zichtbaar. Mensen lopen hiermee niet te koop. Charitas is daarom een uitdaging voor iedere parochiaan. Het begint met oog hebben voor elkaar. Van daaruit kan vertrouwen groeien en kan steun makkelijker worden ontvangen.
Als het dan blijkt te gaan om financiële problemen dan kan de ICI bijdragen.
Individuele hulp
Voor mensen die in Voorschoten wonen en (tijdelijk) in financiële nood verkeren kan de ICI een bijdrage verstrekken. Dit betekent dat, afhankelijk van de situatie van de betrokkene, een lening, een gift of een combinatie van beide verstrekt kan worden.
Het streven is mensen in staat te stellen om weer (financieel) zelfstandig te opereren.
Hierbij kan de ICI ook adviseren of helpen bij de contacten met schuldeisers, etc.
Bij aanvragen wordt niet geëist dat iemand ook katholiek is.In de afgelopen jaren heeft de ICI hulp geboden in de vorm van bijv.:
• bijdrage voor een baby-uitzet;
• geld voor een koelkast die de gemeentelijke sociale dienst niet vergoedde;
• een lening om huisuitzetting vanwege huurachterstand te voorkomen.
• assistentie bij woninginrichting in urgentiesituaties.Ook is bijv. een bijdrage verstrekt omdat er problemen waren met een uitkering. De bijdrage was voor het dagelijks levensonderhoud, maar daarnaast is hulp geboden bij de vastgelopen aanvraagprocedure, zodat de uitkering toch verstrekt kon worden. Hierbij bleek de immateriële hulp uiteindelijk het meeste waard.Ondersteuning Parochiekern-activiteiten
De ICI wil dienstbaar zijn aan de samenleving. Dit geldt met name de gemeenschap in Voorschoten en in het bijzonder de katholieke geloofsgemeenschap.
Al een aantal jaren steunt de ICI diaconale en charitatieve acties van de parochiekern. In goede samenspraak wordt elke 2 jaar een project gekozen waarvoor de parochiekern zich wil inzetten.
De ervaring is dat een dergelijke actie niet alleen een bewijs is van de betrokkenheid van de parochiekern bij noden elders in de wereld maar ook een bindend element vormt voor de eigen geloofsgemeenschap.De ICI is niet bedoeld als actiecomité, maar wel om diaconale initiatieven te steunen.
Daarom wordt steun verleend in financiële vorm en wel door het ingezamelde bedrag van dergelijke acties te verdubbelen.
De afgelopen jaren zijn zo projecten gesteund in Indonesië (Dian Mitra), Afrika (Kagando) en Moldavië.

Overige activiteiten
Het gaat hier om zeer uiteenlopende zaken. Voorwaarde is slechts dat er sprake is van hulp voor iemand in onze samenleving die het moeilijk heeft.
Ook kunnen er mensen worden gesteund die zich inzetten voor het welzijn van anderen.In dit verband zijn er bijvoorbeeld ook contacten met Vluchtelingenwerk en is in het verleden de opvang van vluchtelingen financieel gesteund. Later zijn ook individuele of gezinsbijdragen verstrekt.

Voor bepaalde initiatieven worden bijdragen gegeven zoals een Kerstmaaltijd voor alleenstaanden of de Laurentiusprijs voor een nieuw en eigentijds “werk van barmhartigheid”.

Ook kunnen regionale activiteiten of buitenlandse projecten gesteund worden als er een link is met Voorschoten (bijv. missiewerk).
Dus als u een project of persoon kent dat aan bovenstaande voorwaarden lijkt te voldoen, neem dan contact op met de contactpersoon voor de ICI.

En natuurlijk heeft de ICI zelf ook regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig!

Contact :

– de pastores

– Dhr. S. Sweerts (secretaris PCI Augustinus)
E-mail: wrk4.caritas.voorschoten@pcihaugustinus.nl

– Kerkelijk Bureau Parochiekern H. Laurentius en Moeder Gods
Tel. 071-561 25 08
E-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

RABO rekening : NL53RABO0155001221 t.n.v. ICI