MOV

Missie, Ontwikkeling en Vrede

Het doel van de werkroep MOV is de parochianen, geïnspireerd door het evangelie,  bewust te maken en te betrekken bij de geestelijke en materiele noden en levensomstandigheden van mensen dichtbij en ver weg. Tevens aandacht te besteden aan een meer rechtvaardige en vreedzame samenleving.

Werkwijze MOV

 1. Het selecteren van projecten dichtbij en ver weg, die door de parochianen ondersteund kunnen worden.
 2. Het maken van een jaarplan waarin de gekozen projecten en de activiteiten vanuit de parochiekern plaatsvinden.
 3. De parochianen bewust maken van de gekozen projecten, door publicatie in parochieblad, posters en aandacht vragen voor de activiteiten die worden gehouden.
 4. De pastores, het bestuur en de werkgroepen ( waaronder de Eerste H.Communie, H.Vormsel, kinderwoorddienst, gezinsmis, jongerenpastoraat en de koren) bij de projecten te betrekken om zo het draagvlak in de parochiekern te verbreden.
 5. Het werven van gelden ter ondersteuning van de projecten.

Jaarlijks terugkerende activiteiten.

De gekozen projecten kunnen worden gekoppeld aan de onderstaande jaarlijkse terugkerende activiteiten. Bijvoorbeeld: * Vastenaktie en *Adventsaktie.

 1. Voor de Vastenaktie 2017 is het project gekozen: Stichting Kinderhulp Togo.
 2. Week van de Nederlandse Missionaris in juni. Tijdens Pinksteren wordt de collecte gehouden voor geldelijke ondersteuning voor missionaire werkers, die zich inzetten voor het missiewerk in de wereld.
 3. MIVA – Missie Verkeersmiddelen Actie. Zij ondersteunt missionaire werkers wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen. De laatste zondag van augustus wordt hiervoor een deurcollecte gehouden.
 4. Vredesweek in september. Mensen bewust te maken van werken van vrede, dit in samenwerking met de Raad van Samenwerkende Kerken in Voorschoten.
 5. MISSIO – oktober is voor de katholieke kerk wereldmissiemaand. Jaarlijks een nieuwe campagne waarbij de aandacht gevestigd wordt op christenen die wereldwijd ijveren voor een menswaardige, rechtvaardige wereld. Derde zondag van de maand oktober is de gehele collecte bestemd voor MISSIO.
 6. Voor de Adventsactie 2016 is één van de bisschoppelijke projecten gekozen: Hoop voor moeder en kind, ondersteuning voor kwetsbare vrouwen in Burkina Faso. Hiervoor wordt er een deurcollectes gehouden op zondag 18 december 2016 en op 24 en 25 december.

Voor Vastenaktie en Adventsaktie kan een keuze gemaakt worden uit het aanbod van projecten van het Bisdom.

Wilt  meer weten over het werk van de MOV of wilt u de werkgroep komen versterken, dan bent u van harte welkom. Help mee om de ander te helpen.

Contactpersoon:
De heer G. Meijer
E-mail: wilgeo@hetnet.nl