Vastenactie 2021

Woensdag 17 februari begint de 40 dagentijd met elk jaar weer een Vastenactieproject. Zoals u in De Augustinus van februari op pagina 8 heeft kunnen lezen, heeft de MOV van onze parochie dit jaar een eigen project bij de Vastenactie ingediend: Houses for hospital workers Pirimiti CommunityHospital, Zomba, Malawi oftewel Bouw van veilige slaapruimte voor personeel van Pirimiti ziekenhuis, Malawi. Het project wordt getrokken door de werkgroep Zuiderkruis van de Parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk. Deze werkgroep was vorig jaar al 20 jaar actief in Malawi waardoor ze het land en de mensen goed kennen. Omdat het niet veilig is om in Malawi in het donker te lopen of te fietsen, wordt er dit jaar geld ingezameld voor onderkomens voor personeel bij het ziekenhuis zodat zij niet meer in hetdonker hoeven te reizen.

U kunt het project steunen door uw gulle gaven te deponeren in de olifanten in de H. Laurentiuskerk. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den Haag met vermelding van het projectnummer 401617.

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.vastenactie.nl en op de posters in de kerk.

Werkgroep MOV H. Augustinus.

Nieuwe Alpha cursus in januari van start

De infomatie over de nieuwe alpha cursus kunt u vinden op de website van de H. Augustinus onder: https://www.parochie-augustinus.nl/alpha/

Nieuwe online Marriage Course

 • De Marriage Course wordt online gegeven.
 • De cursus begint op 22 januari (catechese avond), echter, vanwege de speciale opzet kunnen deelnemers zich uiterlijk nog op 22 januari ‘s ochtends aanmelden.
 • De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.
 • De data zijn: 22/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 21/5 waarvan een groot deel interactieve avonden zullen zijn, telkens om 20.00 uur. Het andere deel van de in totaal 8 sessies is met hulp van de internetcursus flexibel in te plannen door de deelnemers zelf. Precieze informatie volgt op de eerste avond. 
 • Aanmelding kan via de website van het Bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course
 • Kosten: € 20,– per paar.

Mededeling betreffende de implicatie van de aangescherpte Corona richtlijnen.

De volgende besluiten zijn genomen in een gemeenschappelijke bijeenkomst van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB

 1. Vieringen.
 2. Koor repetities
 3. Allerzielen

Alle vieringen zullen voor de komende tijd open staan voor maximaal 30 personen, kinderen van 12 jaar en jonger niet meegerekend.  U dient te reserveren bij het secretariaat van de kern op dezelfde manier als in de maanden april en mei, uiterlijk donderdag of vrijdag. (Afhankelijk van de parochie kern.) U kunt reserveren per email of telefoon. Het secretariaat bericht of U de aangevraagde Mis kunt bijwonen of  een viering op een later tijdstip, mocht het getal van 30 overschreden zijn.

Mondkapjes dienen gedragen te worden tijdens de viering, met uitzondering van het moment van het ter communie gaan. De kernen worden verzocht mondkapjes ter beschikking te stellen voor diegenen die geen mondkapje bij zich hebben.

Koorzang wordt evenals in de maanden maart tot en met juni vervangen door de voorzang van maximaal twee cantors. Op het moment dat we weer terug mogen naar honderd kerkgangers wordt de situatie per parochiekern zoals die tot op heden was.

Voorganger(s), en vrijwilligers die assisteren bij de Mis (misdienaars, koster, Corona coördinator, organist en cantor(s), cameraman, streaming coördinator) worden niet meegerekend bij de bepaling van het getal van 30.

 • Koor repetities

Repetities mogen doorgang vinden, met inachtneming van alle geldende Corona maatregelen, zoals onderlinge afstand, ruimte, ventilatie, looprichting etc. Tot maximaal 30 personen mogen deelnemen aan de repetitie, mits de ruimte/ventilatie dit toelaat. In geval van twijfel dient het koorbestuur contact op te nemen met de beheerder gebouwen van de beheercommissie, die  contact houdt met PB leden Dick Remmerswaal en Jan Konst

Conform de RIVM-richtlijnen komen koffiepauzes te vervallen.

 • Allerzielen

De allerzielen vieringen die per kern waren voorzien komen allen te vervallen. Wel zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november, welke zal worden gestreamd ten behoeve van alle parochianen.

Gekozen is voor Katwijk gegeven de ervaring met het streamen .

Elke kern mag 4 (5 ?) personen afvaardigen. Bij voorkeur uit te Pastoraatsgroep dan wel andere parochianen door hen aan te zoeken.

De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar zullen worden afgeroepen door de betreffende locatie referenten.

Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk (WIW) met begeleiding door Niek van der Meij (JDD).

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering.

Ik realiseer me hoe ingrijpend al deze beslissingen zijn en zeker ook de beslissing rond Allerzielen. Allerzielen is een uiterst belangrijk en kostbaar moment voor nabestaanden en voor alle katholieke gelovigen. Als priester heb ik dit altijd intens ervaren en het is met diepe pijn en teleurstelling in het hart dat ik deze beslissing moet mededelen. Uit het overleg van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB bleek echter dat het in de huidige coronacrisis gewoon niet mogelijk is, om het te organiseren op de manier waarop we het eigenlijk zouden willen.

Namens PT en PB

Pastoor Franken

Augustinuslezing

De Augustinuslezing op 3 september 2020 door pastoor Jeroen Smith is terug te kijken op Youtube via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=yWFZXImG1_w

Nieuwe protocollen van de bisschoppen

Op 14 juli is het crisisteam bijeengekomen om de nieuwe protocollen te bespreken die de bisschoppen op vrijdag 10 juli verspreid hebben.

Het goede nieuws is dat reserveren niet meer hoeft. De maximale capaciteit van onze kerkgebouwen is met 1,5 meter minder dan honderd. Mensen hoeven zich alleen nog maar aan te melden bij de  deur en na een gezondheidscheck mogen ze naar binnen. Dit is alles onder voorbehoud. Als er te veel mensen komen om de 1,5 meter te handhaven of als er een tweede golf corona komt, moeten we weer met reserveringen gaan werken.

De bisschoppen stellen dat een cantor of enkele zangers tijdens de Mis kunnen zingen mits:

1. er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie;

2. er een goede ventilatie is;

3. er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden;

4. de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden nageleefd.

Het crisisteam stelt voor om tijdens de vakantieperiode weer voorzichtig te beginnen om de koren met een gedeeltelijke bezetting tijdens de Mis te laten zingen. Elke kern moet zelf kijken hoeveel zangers men kwijt kan volgens de regeling van het Bisdom. De beheercommissie is verantwoordelijk voor een goede ventilatie.  

Wat betreft de repetities: Hier is geen maximum betreffende het aantal zangers.
Wel dient men zich te houden aan de 1,5 meter afstand. De koffiepauze moet in een andere ruimte dan waar gerepeteerd wordt. Er dient ook een presentielijst gemaakt te worden.
De dag vóór dat men repeteert dient er een mail gestuurd te worden naar de leden of ze klachten o.i.d. hebben.

Digitaal collecteren mogelijk in alle parochiekernen

Tijdens de (internet) vieringen kan u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Deze digitale oplossing in beschikbaar voor alle parochiekernen.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden.

In deze GivT-app kan u de keuze maken om te geven via de ‘LIJST’.

In deze lijst zoekt u naar ‘AUGUSTINUS PAROCHIE’ en kunt u een van de parochiekernen selecteren om uw bedrag aan onze parochie te geven.

U kunt uiteraard uw bijdrage ook overmaken naar de bankrekening van uw parochiekern..

Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Zeker in deze tijd hebben we dat nodig.

Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

 

Vanaf 5 april digitale collecte in 3 parochiekernen: Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten

Tijdens de (internet) vieringen kan u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Vanaf 5 april bieden naast Katwijk, ook Oegstgeest en Voorschoten deze digitale oplossing aan.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden.

In deze GivT-app kan u de keuze maken om te geven via de ‘LIJST’.

In deze lijst zoekt u naar ‘AUGUSTINUS PAROCHIE’ en kan u ‘KATWIJK’, ‘OEGSTGEEST’ of ‘VOORSCHOTEN’ selecteren om uw bedrag aan onze parochie te geven.

Voor de overige parochiekernen die nog niet live zijn met de Givt-app, wordt gevraagd uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van uw parochiekern, maar u mag natuurlijk ook de GivT-app gebruiken van bovengenoemde locaties.

Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker in deze tijd hebben we dat samen nodigHartelijk dank voor uw gulle gaven.

Pastoor Rochus Franken

 

Installatie pastoor Rochus Franken

Op zondag 8 maart zal regiovicaris Lex van Deelen pastoor  Franken installeren als pastoor/moderator van de parochie H. Augustinus.

De installatie vindt plaats in een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest. Daarna is er van 12.30-14.30 uur een welkomstreceptie in La France, naast de kerk.

Pastoor Franken heeft op zondag 26 januari jl. afscheid genomen van de parochie van de Heilige Willibrordus, die hij 11,5 jaar heeft geleid. Die parochie omvat de dorpen Hillegom, Lisse en De Zilk. Hij verhuist officieel per 1 maart van de St. Agatha-pastorie in Lisse naar de pastorie bij de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk.

In het verslag over dit afscheid van Piet de Boer in De Hillegommer stond: pastoor Franken is optimistisch, maar ook realistisch. De kerken worden minder druk bezocht. Maar dat wil niet zeggen dat het geloof minder is. Hij wijst op gelovigen die in de kerk met verdieping bezig zijn en op het grote aantal vrijwilligers dat zich voor de parochie inzet.

In zijn slotwoord tot de gelovigen zei hij: “Lieve mensen, jullie hebben een fantastische geloofsgemeenschap. Ik heb het volle vertrouwen in de toekomst, want als mensen zo hard lopen voor hun gemeenschap en er zoveel voor over hebben, dan kan het toch niet fout gaan.”

We wensen pastoor Rochus Franken een even fantastische geloofsgemeenschap toe in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.

 

Afscheid pastoor Michel Hagen

Op zondag 1 maart neemt pastoor Michel Hagen afscheid van de parochie H. Augustinus. Sinds 2012 was hij pastoor/moderator van deze fusie-parochie. Daarvoor was hij pastoor van de drie Wassenaarse parochies. Op 15 januari jl. was het precies 15 jaar geleden dat Mgr. Van Luyn sdb hem daar tot pastoor benoemde.

Vanaf 1 juni a.s. zal pastoor Hagen benoemd worden als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM). Als zodanig wordt hij tevens plebaan (verantwoordelijk voor pastoraat en liturgie) van de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam.

Het afscheid van pastoor Michel Hagen vindt die zondag plaats met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 in Wassenaar.

Aansluitend is er een receptie in Theater De Warenar, Kerkstraat 75. Daar wordt een speciale kinderhoek ingericht; jonge kinderen kunnen zich er bezighouden (echter niet zonder begeleiding).

Die zondagochtend zijn er geen vieringen in de andere parochiekernen; wel op zaterdagavond in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en de Jozefkerk in Wassenaar.

U BENT VAN HARTE WELKOM

Suggestie voor wie de pastoor een cadeau wil geven bij zijn afscheid: een gift voor de Stichting Interkerk. Deze stichting, opgericht door pastoor Hagen die voorzitter is, legt zich toe op de bevordering van kerken op het internet. Een van de belangrijkste sites ervan is rkdocumenten.nl.

Er zal een doos klaar staan op de receptie, maar u kunt uw gift ook overmaken naar rek. nr.

DE65 37060193 1017834017 (BIC: GENODED1PAX), t.n.v. STG. InterKerk, Schiedam.