Vesper, 4 mei 18.45 uur

Deze dienst begint om 18.45 uur. Pastoor Rochus Franken zal dit jaar als liturg optreden en ds. Freek Bakker zal de meditatie verzorgen. Het thema is: ‘Vrede is een geschenk!’ De cantorij van de Dorpskerk zal ook medewerking verlenen, ditmaal o.l.v. Herman Lodder.
Andere jaren legden we wel een krans neer op een stil moment overdag. Nu zullen we weer samen, met elkaar, de mensen kunnen gedenken die in de Tweede Wereldoorlog en daarna om het leven gekomen zijn. Dat was omdat ze voor de vrijheid hun leven gaven, omdat ze Jood waren, of om een andere reden de bezetters onwelgevallig waren. De oorlog in Oekraïne heeft ons er bovendien weer bewust van gemaakt hoe belangrijk vrijheid en democratie zijn.
Iedereen is hartelijk welkom.

Freek Bakker

‘Stilte voor de storm’: Paaswake/ Klimaatwake

In de paasnacht, de nacht van 16 op 17 april a.s. is er tussen 23.00 u. en 8 uur in het Bondsgebouw een oecumenische paaswake.

Het begint op middernacht (24 uur) met een Taizégebed. Daarna zijn er drie workshops waarin we dingen doen die goed zijn voor het klimaat. Na een gesprek over wat we nog meer voor een goed klimaat kunnen doen kijken we naar de film Don’t Look Up (Adam MacKay, 2021). Daarna praten we verder over de film. We gaan ook lekker zingen, en tegen de tijd dat de zon opkomt om 6.41 uur gaan we wandelen. Om 7.00 uur, aan het einde, is er een vega-ontbijt. Iedereen is welkom. Maar voor het vega-ontbijt moet je je opgeven op een intekenlijst in de kerk of bij Freek Bakker, mob. 06-13805668, e-mail f.l.bakker51@hotmail.com.

Marianne Sonneveld, Albert Deuzeman en Freek Bakker

Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten

Deurcollecte Vastenproject

Dank u wel voor de mooie opbrengst van de deurcollecte zondag 3 april! De opbrengst van de vastenmaaltijd in de Dorpskerk afgelopen woensdag 6 april is ook naar het project gegaan.

Zoals u inmiddels weet, zamelen we geld in voor een 2e unit om het personeel van het ziekenhuis in Zomba de mogelijkheid te bieden om bij het ziekenhuis te kunnen overnachten zodat ze niet in het donker hoeven reizen. Om te zorgen dat het ziekenhuis voldoende personeel houdt, heeft de directie bij het bisdom van Zomba een aanvraag ingediend voor het bouwen van meer slaapunits.

U kunt meedoen om dit project te realiseren door geld te doneren tijdens de deurcollectes met Pasen of uw donatie in de olifanten te stoppen. Kortom: steun het eigen project van de parochie H. Augustinus!

Meer informatie over het project vindt u in De Augustinus van februari op blz. 8, op www.vastenactie.nl of op de poster die achter in de kerk hangt. En hebt U al een informatiefolder meegenomen? U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van projectnummer 401847.

Werkgroep MOV H. Augustinus

Palmpaasstok versieren vrijdag 8 april

Op zondag 10 april is het Palmzondag. Op deze dag vieren wij de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Uiteraard kan een Palmpaasstok daarbij niet ontbreken. De stok heeft de vorm van een kruis als verwijzing naar de kruisiging van Christus. Bovenaan zit een broodhaantje, verwijzend naar de drievoudige loochening door de apostel Petrus. Aan de stok hang je kleurige slingers, vruchten of noten. Op vrijdag 8 april is er van 16.00 uur tot 17.00 uur gelegenheid om je Palmpasenstok te versieren in het Bondsgebouw links van de pastorie bij de H. Laurentiuskerk. Stokken en versieringen zijn aanwezig. Het broodhaantje en snoepjes mag je er zelf thuis opzetten. Voor limonade en koekjes wordt gezorgd. We zullen dan ook kort het verhaal uitleggen.
Kinderen die thuis zelf een Palmpasenstok maken en versieren, kunnen die mee naar de kerk nemen. Op zondag 10 april om 11.00 uur begint de Palmzondagviering in de H.  Laurentiuskerk.  Kinderen met een Palmpaasstok kunnen 10 minuten eerder komen. We lopen in processie de kerk binnen. Dit is altijd een hele speciale gebeurtenis.

Brief bisschoppen over vluchtelingen uit Oekraïne

VLUCHTELINGEN MOGEN EEN BEROEP OP ONS DOEN
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van ge-
weld en armoede naar ons land. Nu gaat het met name om vrou-
wen en kinderen uit Oekraïne. Er is een grote bereidheid om hen
te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaat-
selijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn
er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. Vaak
werken parochies hierin samen met andere kerkgenootschappen,
regionale maatschappelijke organisaties en plaatselijke overhe-
den. Samen kijken ze naar waar behoefte aan is, wat er gedaan
moet worden en hoe dit kan aansluiten bij bestaande initiatieven.

[ Lees meer … ]

Deurcollecte op zondag 20 maart 2022 en wandeltocht op zaterdag 26 maart 2022 voor het Vastenactieproject 2022

Op zondag 20 maart is er een deurcollecte voor het Vastenactieproject 2022 van de parochie H. Augustinus: Het bouwen van veilige slaapruimte voor personeel van het Pirimiti ziekenhuis in Zomba, Malawi

Dit jaar zamelen we geld in voor een 2e unit om het personeel van het ziekenhuis in Zomba, Malawi, de mogelijkheid te bieden om bij het ziekenhuis te kunnen overnachten.

Uw hulp is daarvoor nodig! Dat kan deze weken op verschillende manieren zoals de deurcollecte, overmaken of in de olifanten stoppen. Daarnaast is er dinsdag 22 maart een vastenmaaltijd in het Bondsgebouw (zie artikel in De Augustinus van maart op blz. 19) en zaterdag 26 maart een wandeling in Katwijk aan den Rijn (zie hieronder). Van beide activiteiten is de opbrengst bestemd voor het vastenactieproject. Kortom: steun het eigen project van de parochie H. Augustinus!

Meer informatie over het project vindt u in De Augustinus van februari op blz. 8, op www.vastenactie.nl of op de posters (ook die van de wandeling) die achter in de kerk hangen. En hebt U al een informatiefolder meegenomen? U kunt ook een gift overmaken op het rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van projectnummer 401847.
Werkgroep MOV H. Augustinus

Wandeltocht 26 maart

Op zaterdag 26 maart organiseert de werkgroep MOV Katwijk een wandeltocht langs bekende, en misschien ook wel onbekende, plekjes in Katwijk aan den Rijn. De lengte van de tocht is ca. 6 km. Starten kan tussen 10 uur en 13 uur bij de Kleine Joannes, Kerkstraat 68 Katwijk aan den Rijn. De kosten zijn € 5 per persoon en € 2,50 voor kinderen tot 15 jaar. Voor gezinnen is het groepstarief € 12,50. De opbrengst van deze tocht is voor het vastenactieproject, het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi.

Wilt u ook meedoen? U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau, bij José Wouters (5619460) of Willeke Schrage (5618840). Dan kunnen we vanuit Voorschoten met auto’s naar Katwijk.

De missionaire parochie

Tweedaagse Conferentie over de toekomst van onze parochies.

donderdag 24 – vrijdag 25 maart 2022 in Breda

www.Missionaireparochie.nl

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.

Brief ter bemoediging voor de veertigdagentijd

Al twee jaar lang wordt ons leven bepaald door het coronavirus. De ontwikkelingen m.b.t. corona gaan gelukkig momenteel snel de goede kant op. De somberheid is snel aan het verdwijnen, winkeliers kunnen hun zaak weer openen en werkers in de cultuursector kunnen weer hun talenten tonen.  Dat gezegd hebbende, mogen we niet uit het oog verliezen dat sommigen onder ons langer te lijden hebben onder de gevolgen van het virus. Denken we aan de mensen die lijden onder de gevolgen van long covid of mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

Licht aan het eind van de tunnel? En dan is er opeens een crisis in Oekraïne en dreigt, op het moment van schrijven van deze brief, het grootste gewapende conflict in Europa sinds 1945.

De afgelopen tijd deed denken aan het verhaal van de ark van Noach die 40 dagen ronddobbert op het water van de woeste vloed. Het is een heel oud verhaal. Het donkere water staat symbool voor chaos, de richting kwijt zijn.

Jezus verblijft 40 dagen in de woestijn. De woestijn is een plek waar geen leven is, waar niets groeit. Ook wij kunnen ons in deze tijd in de woestijn voelen, hopeloos, alleen, verlaten in de wildernis. Zo eng dat je je van alles in je hoofd gaat halen.

Dit zijn verhalen die van ouds worden verteld in de veertigdagentijd. Dit jaar begint deze op 2 maart. De veertigdagentijd is in onze kerk altijd een voorbereiding op het belangrijkste feest dat we kennen: het Hoogfeest van Pasen.

Juist nu, in deze tijd, is het belangrijk om Pasen te vieren. Wat vieren we?  We vieren dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Voor Jezus is er geen dood meer. Nooit meer.

Met Pasen zegt God: Zoals Jezus leefde, vol liefde, dat is sterker dan alles.

Dat overwint het allerergste. Dat overwint zelfs de dood.

Voor zo’n manier van leven is er geen dood meer, nooit meer. Pasen is echter niet alleen iets van lang geleden. Pasen is een belofte aan ons in 2022. Pasen wil zeggen: ‘Ook wij zijn uiteindelijk veilig, zelfs als het allerergste lijkt te gebeuren.’

Pasen vieren in deze tijd. Ons hoofd staat misschien niet zo naar feest. Maar juist nu hebben we zoveel behoefte aan een boodschap als deze, dat het leven de dood overwint. Geloof, hoop en vertrouwen vasthouden als we het door de crisis niet meer zien zitten, dat is waar Pasen over gaat.

We hopen als pastoraal team dat dit perspectief u toch bemoedigt. Wij zeggen u daarom toe, dat we in deze veertigdagentijd tijdens ons avondgebed en in het bijzonder wanneer eenieder teamlid dan Het Onze Vader bidt, dat wij dan in ons hart en in ons gebed aan u zullen denken.

Het Pastoraal Team, 22 februari 2022.

Pastoor Franken

Pastor van Vliet

Kapelaan Plavcic

Diaken Winnubst

Versoepelingen regels

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Aswoensdag

Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Rekening houden met elkaar

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari


De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke
Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een
viering kan deelnemen wordt weer bepaald door grootte van het kerkgebouw (zgn. anderhalve
meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name
het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat
gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de
sacramenten te vieren.

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op
anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft
verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de
anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van
een viering wordt nog dringend afgeraden.

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke
bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer
mogelijk.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid
blijven gelden, d.w.z. thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels
volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere
binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven
eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook
met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een
hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet
toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande
oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.

Zingen

Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het
onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer
repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling
anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een
kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid o.a. met betrekking tot het verplichte
coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.