In de Goede Week kunt u de vieringen volgen via internet (live stream)

Tijdens de Goede Week kunt u de vieringen met beeld en geluid volgen via internet.

Hieronder vindt u de tijdstippen, de voorgangers en de link naar Youtube

9 april               19.00u Witte Donderdag ; Pastoor  + diaken Brink

                          Link naar YouTube : https://youtu.be/e9m6LHFswuQ

10 april             15.00u Kruisweg ;  Diaken Winnubst + Pastoor

                          Link naar YouTube: https://youtu.be/O2NkmjIJWG0

                          19.00u Kruishulde ;  Kapelaan

                          Link naar YouTube: https://youtu.be/9Md7QeIm4Lc

11 april              21.30u Paaswake ; Kapelaan en diaken Brink

                          Link naar YouTube: https://youtu.be/YQzjcSrzJlo

12 april              10.00u  Eerste paasdag ; Pastoor + diaken Winnubst

                           Link naar YouTube: https://youtu.be/LdJOR3VFHWU

 

Voor informatie over de digitale collecte: klik hier

 

Vanaf 5 april digitale collecte in 3 parochiekernen: Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten

Tijdens de (internet) vieringen kan u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Vanaf 5 april bieden naast Katwijk, ook Oegstgeest en Voorschoten deze digitale oplossing aan.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden.

In deze GivT-app kan u de keuze maken om te geven via de ‘LIJST’.

In deze lijst zoekt u naar ‘AUGUSTINUS PAROCHIE’ en kan u ‘KATWIJK’, ‘OEGSTGEEST’ of ‘VOORSCHOTEN’ selecteren om uw bedrag aan onze parochie te geven.

Voor de overige parochiekernen die nog niet live zijn met de Givt-app, wordt gevraagd uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van uw parochiekern, maar u mag natuurlijk ook de GivT-app gebruiken van bovengenoemde locaties.

Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker in deze tijd hebben we dat samen nodigHartelijk dank voor uw gulle gaven.

Pastoor Rochus Franken

 

Collecte digitaal en Palmtakjes

Collecte digitaal

Tijdens de internet viering vragen we aan u allen die thuis meekijken of meeluisteren extra aandacht voor de collecte. Vanuit huis kan u nl. meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app.

Ook in Voorschoten kun u nu via de GivT-app op uw smartphone  digitaal meedoen aan de collecte;

– download de Givt app op uw smartphone (zie bijlage);
– vul uw gegevens in (o.a. je IBAN);
– tijdens de collecte (van de gestreamde Mis) bepaalt u natuurlijk zelf welk bedrag u wilt geven;
– kies in de lijst voor: Augustinus Parochie en daarna voor Voorschoten;
– het bedrag wordt van uw bankrekening afgeschreven.

Als u geen gebruik maakt van de digitale Givt-app dan kunt in het offerblok achterin de kerk en via de bank (rekeningnummer NL 95 RABO 0155 0008 53 t.n.v. Parochie H. Augustinus o.v.v. collecte) natuurlijk uw bijdrage geven. De app vervangt niets, maar komt er als extra mogelijkheid bij.

Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker in deze tijd hebben we dat samen nodig.

Hartelijk dank voor uw gulle gaven.


Palmtakjes vanaf 8 april

Om besmetting van het virus via palmtakjes te voorkomen, heeft de bisschop besloten dat de op zondag gezegende takjes vanaf woensdag 8 april kunnen worden verspreid vanuit de kerken. Er is dan genoeg tijd verstreken sinds het knippen en het zegenen, om besmetting van daaruit te voorkomen. In de  H. Laurentiuskerk kunt u op 8 april of daarna tijdens de openstelling van de kerk tussen 11 en 12 uur een palmtakje ophalen. De palmtakjes zullen afzonderlijk naast elkaar worden neergelegd zodat een ieder die een takje meeneemt niet andere takjes aanraakt.

 

Nieuw bericht voor de parochie H. Augustinus n.a.v. de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen van 24 maart 2020

Op 23 maart hebben de bisschoppen, alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor onze parochie.

a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week.

De bisschoppen schrijven: “Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.”

Voorlopig zal elke zondag om 10.00 uur in de parochie H.Augustinus in besloten kring Eucharistie gevierd worden, afwisselend in steeds een andere parochiekern. De bisschoppen vragen dat daar alleen de strikt noodzakelijke mensen bij zijn; daarom zullen bij onze zondagsvieringen slechts één priester, één cantor/organist en één opname technicus aanwezig zijn.

Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een livestream.

Ook de vieringen in de Goede Week zullen gestreamd worden. Wilt u weten waar u deze livestream kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus: www.parochie-augustinus.nl

Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie.

Palmtakjes kunnen na Palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.

De boetevieringen komen te vervallen;  indien u een biechtgesprek wenst kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938 of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.

Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.

b) Andere liturgische vieringen.

Alle doordeweekse vieringen, inclusief Aanbidding en het bidden van de Rozenkrans, komen dus ook te vervallen. Het is helaas niet anders.

Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s.

Doopvieringen worden uitgesteld.

c) Andere bijeenkomsten.

Pastorale huisbezoeken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen en worden, waar mogelijk, vervangen door telefonisch contact. Vergaderingen met meer dan drie personen vervallen. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.

d) Kerkopenstelling.

De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:
In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.
In Voorschoten (Laurentius) alle dagen tussen 11.00-12.00 uur.
In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.
De kapel van de Willibrordus is van 10 tot 17.00 uur open.
De Jozefkapel is van 10 tot 16.00 uur open.
De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.
In Oegstgeest is de Mariakapel dagelijks open.

Raadpleeg de website!

Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Helaas zijn daardoor papieren communicatiemiddelen snel achterhaald. In de tijd dat ons parochieblad bij de drukker ligt, kan er weer veel veranderd zijn. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.

Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.

Contactpersonen crisisteam:

Voor Voorschoten: Bernard Drabbe  bernard@bernarddrabbe.nl  Of via app 06 24653051.
Voor Oegstgeest: Erik Flikkenschild  erik@flikkenschild.nl
Voor Wassenaar: Ton Beijersbergen  ton.beijersbergen@planet.nl  Of via app 06-42233593.
Voor Katwijk: Leen de Best   l.debest@ziggo.nl

Zij vragen u wel in deze hectische tijd u tot beslist noodzakelijke communicatie te beperken. Zij hopen op uw begrip in deze.

Een speciaal mei-nummer van parochieblad De Augustinus.

Het liturgisch rooster op pagina 16-17 is in het aprilnummer vervallen, nu alle diensten tot en met 31 mei zijn afgelast. In plaats daarvan hebben we voor de kinderen kleurplaten en teksten geplaatst over de Goede Week.

Het meinummer van De Augustinus zal een speciale uitgave worden, zonder rooster en activiteiten, maar met bijdragen over het praktiseren van het geloof in tijden van corona: huiskerk, persoonlijk gebedsleven, streams, openingsuren kerk et cetera. Bovendien is mei ook Mariamaand!

Misschien wilt u nadenken over, of ideeën inbrengen voor artikelen?
Uw gedachten en gebeden of (kinder)gedichten delen met de hele parochie?
Wij bekijken graag of we het kunnen plaatsen.

Namens het crisisteam, de redactie en het pastoraal team, wens ik u vrede en alle goeds en hoop dat u allen gezond zult blijven.

Pastoor Rochus Franken

 

Oproep voor de Voedselbank

Voedselbank: niet alleen op zondag

De voedselbank krijgt geen aanvoer van nieuwe spullen. Daarom is er de volgende oproep:

In kerken die open zijn voor gebed wordt gevraagd een bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen af te geven voor de voedselbank.

De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dagelijks brood”) een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen.

De Voedselbank Voorschoten heeft aangegeven graag de volgende middelen te ontvangen:

Houdbare melk, hard vers fruit, vloeibare margarine, pasta. Liever geen snoep.

Ook koffie en thee is er genoeg vanwege een gift.

Het is fijn als we aan deze oproep gehoor kunnen geven.

 

Installatie pastoor Rochus Franken

Op zondag 8 maart zal regiovicaris Lex van Deelen pastoor  Franken installeren als pastoor/moderator van de parochie H. Augustinus.

De installatie vindt plaats in een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest. Daarna is er van 12.30-14.30 uur een welkomstreceptie in La France, naast de kerk.

Pastoor Franken heeft op zondag 26 januari jl. afscheid genomen van de parochie van de Heilige Willibrordus, die hij 11,5 jaar heeft geleid. Die parochie omvat de dorpen Hillegom, Lisse en De Zilk. Hij verhuist officieel per 1 maart van de St. Agatha-pastorie in Lisse naar de pastorie bij de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk.

In het verslag over dit afscheid van Piet de Boer in De Hillegommer stond: pastoor Franken is optimistisch, maar ook realistisch. De kerken worden minder druk bezocht. Maar dat wil niet zeggen dat het geloof minder is. Hij wijst op gelovigen die in de kerk met verdieping bezig zijn en op het grote aantal vrijwilligers dat zich voor de parochie inzet.

In zijn slotwoord tot de gelovigen zei hij: “Lieve mensen, jullie hebben een fantastische geloofsgemeenschap. Ik heb het volle vertrouwen in de toekomst, want als mensen zo hard lopen voor hun gemeenschap en er zoveel voor over hebben, dan kan het toch niet fout gaan.”

We wensen pastoor Rochus Franken een even fantastische geloofsgemeenschap toe in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.

 

Afscheid pastoor Michel Hagen

Op zondag 1 maart neemt pastoor Michel Hagen afscheid van de parochie H. Augustinus. Sinds 2012 was hij pastoor/moderator van deze fusie-parochie. Daarvoor was hij pastoor van de drie Wassenaarse parochies. Op 15 januari jl. was het precies 15 jaar geleden dat Mgr. Van Luyn sdb hem daar tot pastoor benoemde.

Vanaf 1 juni a.s. zal pastoor Hagen benoemd worden als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM). Als zodanig wordt hij tevens plebaan (verantwoordelijk voor pastoraat en liturgie) van de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam.

Het afscheid van pastoor Michel Hagen vindt die zondag plaats met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 in Wassenaar.

Aansluitend is er een receptie in Theater De Warenar, Kerkstraat 75. Daar wordt een speciale kinderhoek ingericht; jonge kinderen kunnen zich er bezighouden (echter niet zonder begeleiding).

Die zondagochtend zijn er geen vieringen in de andere parochiekernen; wel op zaterdagavond in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en de Jozefkerk in Wassenaar.

U BENT VAN HARTE WELKOM

Suggestie voor wie de pastoor een cadeau wil geven bij zijn afscheid: een gift voor de Stichting Interkerk. Deze stichting, opgericht door pastoor Hagen die voorzitter is, legt zich toe op de bevordering van kerken op het internet. Een van de belangrijkste sites ervan is rkdocumenten.nl.

Er zal een doos klaar staan op de receptie, maar u kunt uw gift ook overmaken naar rek. nr.

DE65 37060193 1017834017 (BIC: GENODED1PAX), t.n.v. STG. InterKerk, Schiedam.

 

Vastenactie 2020

Ook dit jaar is er in de veertigdagentijd weer een Bisschoppelijke Vastenactie. Het thema is dit jaar “Werken aan je Toekomst”.

Er wordt campagne gevoerd om beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden te bevorderen. In Nederland vinden wij het vanzelfsprekend dat alle kinderen een goede opleiding krijgen, maar kinderen in b.v. Zambia krijgen bijna nooit een kans om verder te leren. Dat betekent dat zij daarna slecht betaald werk krijgen en armoede lijden.

Met de Vastenactiecampagne willen we projecten ondersteunen die beroepsonderwijs aanbieden en daarbij ook een opstap voor ondernemerschap. Achter in de kerk liggen flyers met concrete informatie en ook in de komende Augustinus kunt u hier meer over lezen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Op zondag 15 maart a.s. is er na de viering een deurcollecte en ook na de vieringen met Pasen doen wij graag een beroep op uw vrijgevigheid.(Deze mogelijkheid is vervallen i.v.m. de afgelasting van de vieringen)

Achter in de kerk staat ook weer de olifant die u af en toe wat voer kunt geven.

Wilt u via internetbankieren een bijdrage leveren, dan kan dat ook via rekeningnummer
NL 95 RABO 0155 0008 53 t.n.v. Parochie H. Augustinus onder vermelding van “Vastenactie”.

Namens de kinderen in Zambia en andere landen in Afrika hartelijk dank voor uw mildheid.

Werkgroep M.O.V

 

Tijdstip weekvieringen wijzigt per 1 februari

Met ingang van 1 februari zullen de tijden van de weekvieringen wijzigen.Op dinsdagochtend is er een ochtendviering om 9 uur. De avondviering op dinsdag vervalt.Op de donderdag is er een avondviering om 19.00 uur. De ochtendviering op donderdag vervalt.
Dus voortaan:
DINSDAG om 9.00 uur viering;
DONDERDAG om 19.00 uur viering.

 

Meedoen aan de Veertigdagenkalender

Ook in 2020 wil de Raad van Samenwerkende Kerken een Veertigdagenkalender maken. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Natuurlijk doen de verschillende pastores van onze kerken ook mee, maar we weten dat er in de gemeente velen zijn die een mooie pagina kunnen maken met een afbeelding, een tekst, een gedicht of iets anders.

Het thema van dit jaar is ‘Pijn & Nieuw leven’. Die woorden vinden hun oorsprong in het jaarthema van de Voorschotense kerken. Dat is ‘Groen’. Dat herinnert onder andere aan de natuur. Die natuur is schepping, is ons dus van God gegeven. In die natuur groeit en bloeit het van het nieuwe leven. Tegelijk weten we dat het nieuwe leven van Pasen er niet gekomen is zonder pijn. In de Veertigdagentijd staan we ook bij die pijn stil. Tegelijk eindigt de Veertigdagentijd op Pasen, het feest van Jezus’ opstanding: nieuw leven.

De deadline is maandag 27 januari 2020.

Stuur uw of jouw bijdrage naar e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com onder vermelding van ‘Veertigdagenkalender 2020’.

Ds. Freek Bakker