Adventsactie 2017

Tijdens de advent ondersteunen wij als MOV in alle parochiekernen van de H. Augustinus de bisschoppelijk Adventsactie “Hoop voor moeder en kind”.

Dit jaar willen we extra aandacht besteden aan het deelproject “Straatkinderen terug naar huis in Rwanda”:

In Rwanda leven veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. Op verzoek van de Rwandese overheid wordt de capaciteit van hun opvangcentrum dit jaar fors uitgebreid.

Verdere informatie op de poster en in de folders achter in de kerk.

Ook hangen er foto’s van dit project.

Op zondag 17 december zal Thomas Beenakker die het project in Rwanda heeft bezocht een korte presentatie geven in het Bondsgebouw tijdens de koffie na de viering.

Er zal een deurcollecte worden gehouden op 17 december en op kerstavond 24 december.

U kunt de Adventsactie tevens steunen door uw bijdrage over te maken naar IBAN NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

Voor uw bijdrage kunt u ook de olifant gebruiken die achter in de kerk staat.

Werkgroep MOV parochie H. Augustinus.

 

Drieklank vertolkt Missa Simplex van Hendrik Andriessen

Op zondagavond 17 december zal in de Laurentiuskerk de Missa Simplex worden uitgevoerd die Hendrik Andriessen in 1928 componeerde voor mannen- of vrouwenstemmen.

De mis zal a capella worden uitgevoerd door Drieklank, een zangtrio bestaande uit Judith Lorand (sopraan), Liduin Mora (mezzosopraan) en Dorien van Rumt (alt), alle drie geschoolde zangstemmen met ruime ervaring als soliste en in diverse ensembles. Liduin Mora is lokaal bekend als lid van het Laurentiuskoor en als soliste bij de kerst- en paasmissen.

Hendrik Andriessen (1892-1981) nam zich al jong voor om de liturgische muziek in de Katholieke Kerk een nieuw élan te geven en naast de liturgische eisen ook de muzikale kwaliteit hoog te houden. Wel paste hij de bezetting van de stemmen aan, afhankelijk van de beschikbare koorstemmen en de kwaliteit van het orgel ter plekke. Zijn vroege liturgische werken werden als heel avantgardistisch ervaren.

De dochter van Hendrik, Caecilia, heeft Drieklank gecoached bij het instuderen en zal aanwezig zijn bij de uitvoering.

De verschillende delen van de mis zullen worden afgewisseld met orgelspel door Jos Laus, die bekend is als vertolker van het werk van Hendrik Andriessen. Daarnaast zullen bekende en minder bekende kerstliederen worden gezongen door Drieklank al of niet begeleid door Jos Laus op het orgel.

Het concert in de Laurentiuskerk aan de Leidseweg te Voorschoten begint om 20:00 uur.

De toegang is vrij. Er is een collecte bij de uitgang.

 

Feest in de kerk 18 november 2017

Vijftig Jaar Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten

Op 30 oktober 1967 opende dominee E. Saraber van de hervormde gemeente te Voorschoten in de Ontmoetingshal van de Dorpskerk de eerste vergadering van de Raad van Samenwerkende Kerken te Voorschoten. Hij werd meteen tijdens deze vergadering tot de eerste voorzitter van deze raad benoemd. Daarmee kreeg Voorschoten een van de eerste plaatselijke Raden van Kerken van Nederland. De landelijke Raad van Kerken werd pas een jaar later opgericht. De hervormde, katholieke en gereformeerde kerken van Voorschoten liepen hiermee voor op de rest van het land. Op 18 november a.s. vieren we dat in het Bondsgebouw, Leidseweg 100.

Het thema van deze viering is Feest is de Kerk. Want de oecumene heeft diep wortel geschoten in ons dorp. In 1985 kwamen de anglicanen erbij, waardoor een nog groter aantal christenen samen ging optrekken.
Wat heeft het teweeg gebracht? Allereerst werd het steeds gewoner dat christenen uit verschillende kerken elkaars kerkdiensten gingen bezoeken. Maar daarnaast heeft de Voorschotense Raad van Samenwerkende Kerken ook veel betekend op maatschappelijk gebied. Denk aan de vluchtelingen die dreigden uitgewezen te worden eind 1998. Onder de hoede van deze raad vonden zij drie weken een plek in De Ontmoeting, de kerk van Noord-Hofland. Later werden meer initiatieven ontplooid om vluchtelingen bij te staan en verder te helpen. De raad was ook al vroeg betrokken bij het bewustmaken van mensen ten aanzien van het milieu. De raad had ook al vroeg goede contacten met de moslims in ons dorp. Dat mondde in januari 2015, vlak na de aanslag op Charley Hebdo uit in drukbezochte bijeenkomst in Restaurant Floris v waar pastor Michel Hagen en twee imams uit ons dorp met elkaar in dialoog gingen en de moslims die aanwezig waren duidelijk maakten dat zijn niets met dit geweld te maken wilden hebben. De laatste jaren is de raad nauw betrokken bij de invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo). Daardoor is zij nu de paraplu van de Stichting Schuldhulpmaatje van ons dorp.
Het is niet zo dat de raad het allemaal zelf deed. Haar taak was meer dat zij belangrijke thema’s aansneed op een moment dat het belang daarvan nog niet werd ingezien. Verder bracht zij mensen bij elkaar die samen aan de gang konden gaan en een kleine bijdrage konden geven aan een iets betere wereld, te beginnen in Voorschoten.

Het programma van de feestelijke bijeenkomst is:

  • 13.30 uur:    Belevingsstuk ‘Mijn Land’ uitgevoerd onder regie van Wasim Mahmoud (statushouder in Nederland, uit Syrië) onder begeleiding van muziektheatergroep Make It Your Own (miyo) uit Voorschoten.
  • 14.15 uur:    Dirk Gudde, voorzitter van de landelijke Raad van Kerken in Nederland en tevens pastoraal werker in de locatie Voorschoten van de katholieke Sint-Augustinusparochie, houdt een lezing met de titel: “Valt er nog wat te lachen in de oecumene?”
  • 15.00 uur:    Sing-along o.l.v. Maria Rosenmöller met liederen die in de oecumene veel gezongen werden.
  • 16.00 uur:    Receptie.

Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Ds. Freek Bakker, tel. 06-13805668, e-mailadres..

 

Over het jubileum is ook een artikel verschenen op de website van de Raad van Kerken in Nederland:

 

Bijbelmaand oktober van start

Traditiegetrouw is oktober Bijbelmaand in onze parochiekern.

Dit jaar is het onderwerp: De brief van Paulus aan de Galaten.

Het is een bijzondere brief, waarin Paulus geen blad voor de mond neemt: “O, wat zijn jullie dom! Wat is er toch met jullie gebeurd daar in Galatië?”. Hoe zou deze brief overgekomen zijn toen hij voorgelezen werd? Dat willen we gaan ervaren op de eerste avond: Bibliodrama onder de professionele leiding van pastoraal werker Marlene Falke. Op deze avond kunt u actief meedoen, maar u bent nergens toe verplicht. Kom en kijken mag ook. Dit is een avond die u niet wilt missen!

De brief is op een heel bepaalde manier opgebouwd. Paulus volgt de regels van de retorica, de klassieke kunst van het redeneren. Daarover gaat avond twee. Welke trucs past Paulus toe om mensen te overtuigen?

Op de derde avond kijken we naar de gedachten die Paulus in zijn brief ontvouwt: “God wil dat jullie als vrije mensen leven… gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen”.

De laatste avond is de avond waarop we kijken naar hoe kunstenaars Paulus verbeeld hebben in muziek, poëzie en beeldende kunst.

De avonden vinden plaats in het Bondsgebouw.

Avond 1:  Woensdag 4 oktober: Bibliodrama. Begeleiding: Pastoraal werker Marlene Falke.

DEZE AVOND BEGINT OM 19.30 UUR!

Avond 2: Dinsdag 10 oktober: De achtergrond en opbouw van de brief. Inleiding: Dirk Gudde

Avond 3: Dinsdag 17 oktober: De theologie van de brief.

Avond 4: Woensdag 25 oktober: Hoe komt Paulus met deze brief voor in de kunsten: muziek, poëzie, beeldende kunst.

U kunt zich voor de avonden opgeven via het kerkelijk bureau of via de email: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl .

 

Barbecue zondag 13 augustus

Graag zetten we een heerlijke traditie voort en ontsteken we op

               zondag 13 augustus 18.00 uur de BBQ

weer ter gelegenheid van onze Heilige Laurentius.

Alle Voorschotense parochianen, gemeenteleden (PGV) en leden van de Anglicaanse parochie St. James worden uitgenodigd zich aan te melden bij het Kerkelijk Bureau aan de Leidseweg 102. Wanneer u daar uw bijdrage van € 10 (kinderen € 5) pp. afgeeft, zorgen wij dat er voldoende eten en drinken voor u is.

Let op: wie het eerst aanmeldt, het eerst maalt.

Bent u nog fit en vindt u het leuk om mee te helpen met opbouwen, inrichten, catering en/of het aantrekkelijk maken voor de jeugd, laat het dan graag snel weten!

Namens de Pastoraatgroep,

Liduin & Franja Mora (werkgroep BBQ

 

Vastenactieproject 2017 “Lumen Valley”, werk voor kansarme jongeren in Togo

Onze parochie H. Augustinus ondersteunt de komende vastentijd een bijzonder project in het West-Afrikaanse land Togo. In het noorden van het land waar meer dan 70% van de mensen geen werk heeft, zijn de Broeders van St. Jan een project gestart om werkloze jongeren te scholen en aan duurzaam werk te helpen. Want zonder werk heb je geen eten, geen geld voor de dokter, kun je niet trouwen en kinderen krijgen en is er geen toekomst voor je. In een vallei op 15 km van de plaats Kara bouwen de Broeders een centrum waar jongeren scholing krijgen en zelf kleine bedrijfjes leren runnen.

Onze parochie helpt samen met enkele andere Nederlandse parochies mee door geld bijeen te brengen voor de opwekking van elektriciteit, voor het oppompen van water en voor het bouwen van de omheining.

Op 26 maart en met Pasen zal er voor dit project na de viering bij de deur worden gecollecteerd. We bevelen deze collectes nu al van harte aan.

Meer informatie op http://lumenvalley.org/vastenactie2017

Gedurende de hele vastentijd zullen de olifanten weer achterin de kerk staan. Ook liggen er flyers met informatie over het project in Togo.

Debatavond “De Vlucht”

Woensdag 18 januari 2017, 20.00 uur Bondsgebouw, Leidseweg 100, Voorschoten.

Dit jaar begint het debat met een toneelvoorstelling: “Vlucht”.

Iedereen herinnert zich nog de grote groepen vluchtelingen die vanuit Turkije Europa binnentrokken. Zelfs mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen hebben zich wel eens afgevraagd of dit wel goed zou gaan. Ondertussen stonden ook in Voorschoten mensen op om te gaan helpen. De stroom is kleiner geworden, maar de vragen en problemen zijn niet verdwenen. Bovendien zijn we allemaal wel eens op de vlucht, niet persé voor oorlog, maar misschien wel voor de situatie op je werk, op school, of thuis …. En dan heb je allemaal een huis nodig. Wie gaat dan voor?

Vandaar dat het de Raad van Samenwerkende Kerken goed leek om een Debatavond over dit onderwerp te organiseren. Deze Debatavond is anders dan de vorige, omdat we nu niet twee ‘debaters’ laten komen, maar de mobiele theatergroep ‘Geurend Hooi’ met daarin Maaike Jongepier, acteur en begeleidster van het proces en de dialoog; Arash Naraghi, acteur; en Sylvia Bos, scenarioschrijfster en regisseuse. Zij zullen het toneelstuk opvoeren en het daarna zo organiseren dat de zaal met elkaar in gesprek gaat.

Vlucht is op dit moment 24 keer gespeeld, op uiteenlopende locaties en voor een zeer divers publiek. De reacties zijn alom positief. ‘Geurend Hooi’ weet in een kort tijdsbestek, met beeld, geluid en spel, een indrukwekkend beeld te schetsen van de dilemma’s rond de opvang van vluchtelingen in ons land. De kracht van de voorstelling ligt met name in de wijze waarop de acteurs de complexe problematiek een herkenbaar menselijk gezicht weten te geven. “Ik zeg altijd: eerst je eigen land, maar als je dit ziet en hoort, denk ik: Ja, jeetje!” ‘Vlucht’ blijkt op diverse plekken een eyeopener te zijn om echt met elkaar in gesprek te gaan.

Tamara Breton, die dit allemaal bedacht heeft, zegt: “Ik probeer hen als het ware de ogen te openen zodat zij niet meer alleen kijken, maar ook bewust zien, dat zij zich openstellen om geraakt te worden door de ontmoeting met de Ander, en dat zij van daaruit in beweging komen. Om vervolgens tot de conclusie te komen dat de ander bij nader inzien helemaal niet zo anders is dan zijzelf. Het is ook gewoon een mens! Dat is voor mij de kern van diaconale spiritualiteit.”

Freek Bakker, Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten.

Advent Carol Service

Op zondag 27 november, 1e advent, organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken in Voorschoten weer de jaarlijkse Advent Carol Service. Prachtige muziek, afgewisseld met Bijbellezingen en gebeden. De lezingen zijn gebaseerd op de zogenaamde O-antifonen, verzen geschreven met de lofzang van Maria. Ook een aantal van de antifonen zelf zullen in de dienst klinken. De Leidse Cantorij zingt onder leiding van Hans Brons, en natuurlijk is er ook ruimte voor samenzang. De voorgangers in deze dienst zijn rev. Ruan Crew en ds. Bert Boter. Iedereen is van harte welkom!

  • Plaats: H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98, Voorschoten
  • Aanvang: 19.00 uur

Adventsactie 2016: Hoop voor moeder en kind

Wie ooit moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk veranderd. Opeens, van het ene moment op het andere, maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die baby in Bethlehem…

In de advent vragen wij in de parochiekernen  van de H. Augustinus aandacht voor ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkina Faso.  

Op verzoek van de lokale bisschop geven de zusters van de congregatie O.L.V. van Liefde van de Goede Herder aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé. De zusters willen een huis inrichten voor 15 meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van geweld, een kleuterschool stichten en opleidingen aanbieden voor 150 meisjes en vrouwen per jaar.

De deurcollectes wordt gehouden op de vierde zondag van de advent, 18 december, en met Kerstmis, 24 en 25 december.

Werkgroep MOV, parochie H.Augustinus.

Actie Schoenmaatjes

Dit jaar wordt weer de actie Schoenmaatjes gehouden. De kinderen van Voorschoten kunnen dit jaar meedoen via de basisscholen. We willen iedereen die via de parochie mee wil doen, graag de gelegenheid bieden. Achterin de kerk kunt u een folder meenemen.

U kunt op twee manieren meedoen: door zelf een schoenendoos te versieren en te vullen (zie informatie in de folder) of door deze actie te steunen met een financiële bijdrage via het machtigingsformulier.

U kunt de dozen en machtigingsformulieren tot uiterlijk 20 november elke zondag na de viering inleveren bij de kosters.

Voor meer informatie:
Juliëtte van Deursen (juliettevandeursen@planet.nl)
Eveline Zoet (baleveline@hotmail.com ).