Organisatie

De pastoraatgroep is een centraal overlegorgaan voor alle werkgroepen die werken binnen de parochiekern. De pastoraatgroep signaleert, organiseert en coördineert het praktische werken in de parochiekern: de liturgie, de diaconie, de catechese en de opbouw van de gemeenschap. De pastoraatgroep is daarmee een schakel tussen de werkgroepen en parochianen enerzijds en het pastoraal team van de parochie anderzijds. Ook is het een ondersteuning voor de pastores bij hun vele taken.

De beheercommissie is belast met het beheer van de financiën en bezittingen en met het onderhoud van de gebouwen, terreinen en inventaris. De beheercommissie legt verantwoording af aan het parochiebestuur.