Seniorenpastoraat

In onze parochiekern zijn vele activiteiten; één ervan is het seniorenpastoraat. Voor velen al een begrip, maar voor wie het (nog) niet kent, is het gauw uitgelegd.

Het seniorenpastoraat schept de mogelijkheid dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten.
Vier keer per jaar is er een zogeheten seniorenochtend, die begint met een viering in de kerk, gevolgd door een gezellig samenzijn in het Bondsgebouw.
Een enkele keer is er een (korte) bijzondere activiteit op zo’n ochtend.
De bijeenkomsten van de senioren zijn ‘s ochtends; het gaat immers om mensen die meestal overdag de tijd hebben om te komen.
De data en aanvangstijd worden bekend gemaakt in De Augustinus.

Pastoraat
Niet iedereen voelt zich “senior”; maar het gaat vooral om het woord “pastoraat” om de aandacht, de ontmoeting en de zorg voor elkaar.
Het seniorenpastoraat maakt het mogelijk dat mensen elkaar van dienst zijn. Soms is dat ook nodig.
Gewoon dingen, zoals belangstelling tonen of een dienst bewijzen, een bezoekje brengen of een advies geven, kunnen veel betekenen.

Het seniorenpastoraat wil niet in de schoenen van anderen gaan staan. Er zijn in Voorschoten velerlei instanties die activiteiten voor senioren ontplooien.
Met het seniorenpastoraat proberen wij als christenen voor elkaar iets te betekenen.
Het wordt geleid door een bestuur dat voor de organisatie van de seniorenochtenden zorgt. Aan dit bestuur kunt u altijd uw wensen en opmerkingen kenbaar maken.

Het seniorenpastoraat houdt zijn vieringen in de kerk van de H. Laurentius, maar streeft ernaar de slotviering van het seizoen in juni in overleg met de zusters van “Bijdorp” in de kapel aldaar te
houden met aansluitend een gezellig samenzijn in de aula.

Hoe kunt u er komen ?
Als u zelf geen kans ziet om naar de kerk te komen, kunt u voor de seniorenochtend een beroep doen op hulp.
Er wordt dan iemand gezocht die u komt halen en weer thuisbrengt.
Bel in dat geval: mevrouw W. Langeveld, Papelaan 19, tel. 5 61 36 39.

Communie thuis
Het kan zijn dat u bij het ouder worden de wens heeft om thuis de communie te ontvangen.
Daartoe kunt u contact opnemen met het :
Kerkelijk Bureau Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods
Tel. 071-561 25 08
E-mail : kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

Ziekenzalving
Het zal niet altijd mogelijk zijn op een zelfgekozen tijdstip het Sacrament der Zieken te ontvangen.
Daarom vindt één keer per jaar een gezamenlijke ziekenzalving plaats.
In De Augustinus wordt daarvan tijdig mededeling gedaan.

Contactpersoon Seniorenpastoraat :
Hr. G.H.A. Meijer
Jan Wagtendonkstraat 64
2251 RN Voorschoten
Tel.: 071-5618884
E-mail : wilgeo@hetnet.nl

Seniorenvieringen
De datum van de eerstvolgende seniorenviering is:
15 maart 2018.
De viering van 15 maart 2018 vindt plaats in de H. Laurentiuskerk en begint om 09.30 uur met daarna koffie/thee drinken in het Bondsgebouw.

Vieringen in huize Adegeest
Iedere tweede woensdag van de maand is er een rooms-katholieke viering voor ouderen in de aula van Huize Adegeest. Ook mensen van buiten het huis zijn welkom om aan te schuiven.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.
Wilt u weten wanneer de volgende viering in Huize Adegeest is gepland, klik hier.

Vieringen in huize Foreschate
Op verzoek van de katholieke bewoners van huize Foreschate worden er al vanaf februari 2012 bij hen Woord en Communievieringen gehouden. Verreweg de meeste bewoners zijn niet meer in staat om naar de kerk te komen. De vieringen worden erg gewaardeerd. Ook de nazit, die gelegenheid geeft tot contacten. Tot nu toe was er één viering in de twee maanden.
Het enthousiasme van de bewoners heeft ons echter doen besluiten vanaf nu elke maand een viering te houden.
De vieringen worden om en om voorgegaan door Joost Naber en José Klaasesz. Zij krijgen assistentie van Ben en Onnie van der Bijl, die de zaal klaarmaken en eventueel bewoners van hun kamer halen.
De data van de vieringen zullen – ook op verzoek van de bewoners – in De Augustinus en op de website (www.rkvoorschoten.nl) worden geplaatst.
Wilt u weten wanneer de volgende viering in Huize Foreschate is gepland, klik hier.