Wat te doen bij

Het kerkelijk bureau is gevestigd Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten.
Geopend op maandag, woensdag en donderdag van 9.30 -12.30 uur.
Tel.: 071-5612508.
E-mail: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

De locatiereferent is te bereiken via het kerkelijk bureau.

Wat te doen als:

– u zich wilt aanmelden bij de parochie
Neem contact op met het kerkelijk bureau.

– u (zich) wilt laten dopen
Neem contact op met het kerkelijk bureau of met de locatiereferent.

– u de Eerste H. Communie wilt (laten) ontvangen
In principe is er eens per jaar een feestelijke Eerste-Communieviering met zo’n 20 kinderen, meestal in april of mei. Met een voorbereidingsperiode van een paar maanden. Daarnaast kan in individuele gevallen bezien worden hoe deze feestelijke gebeurtenis kan plaatsvinden.
Neem hiervoor contact op met het kerkelijk bureau of de locatiereferent.

– u het H. Vormsel wilt laten toedienen
In principe is er een maal per jaar een feestelijke vormselviering, meestal in oktober of november. De vormselviering wordt met de groep vormelingen in een reeks bijeenkomsten voorbereid. Daarnaast kan in individuele gevallen bezien worden hoe deze feestelijke gebeurtenis kan plaatsvinden.
Neem hiervoor contact op met de locatiereferent of het kerkelijk bureau.

– u wilt trouwen
U kunt zich melden bij het kerkelijk bureau. Wij nemen dan contact op om uw wens te bespreken.

Praktische informatie over het kerkelijk huwelijk binnen onze parochie vindt u in de brochure “Kerkelijk huwelijk”.

Onze parochie vraagt van aanstaande echtparen dat zij ter voorbereiding meedoen met de voorbereidingscursus die het bisdom Rotterdam organiseert.
Meer informatie: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course.

– u een ziekenzalving wilt laten toedienen
De ziekenzalving is een sacrament, dat mensen sterkt die te maken hebben met ziekte, of een naderende dood. Via het kerkelijk bureau kunt u hiervoor contact opnemen met de locatiereferent. Hij zal een priester-collega benaderen om de ziekenzalving te geven. Ook bestaat de mogelijkheid van een ziekenzegen, een niet sacramenteel ritueel, waarin ook de leden van het pastoraal team die geen priester zijn voor kunnen gaan.
Buiten kantoortijden hoort u het antwoordapparaat. Luister deze boodschap af, dan krijgt u het nummer van de “uitvaarttelefoon” waarmee u ons kunt bereiken.

Praktische informatie over de ziekenzalving binnen onze parochie vindt u in de brochure “Ziekenzalving, ziekencommunie en ziekenzegen”.

– u te maken krijgt met het overlijden van een persoon
U neemt in alle gevallen contact op met een uitvaartondernemer. Deze regelt voor u de meeste zaken. Indien er een kerkelijke uitvaart is gewenst, is dit in principe een woord- en gebedsviering, en niet een eucharistieviering of een viering met communie.
Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig een avondwake te houden in de avond voorafgaand aan de uitvaart. Een van de voorgangers neemt met u contact op voor een gesprek en om de uitvaart voor te bereiden.
Neem in alle gevallen contact op met het kerkelijk bureau of de locatiereferent.
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de “Uitvaarttelefoon” onder nummer: 06 49423242. Hiermee kunt u ons bereiken.

Praktische informatie over het regelen van een uitvaart binnen onze parochie vindt u in de brochure “Kerkelijke  uitvaarten”.

Indien u na afloop een samenzijn in het Bondsgebouw wilt houden, neemt u via het kerkelijk bureau contact op met de beheerder.

Voor informatie over de mogelijkheden om de begraafplaats naast de H. Laurentius te gebruiken, neemt u via het kerkelijk bureau contact op met de beheerder, de heer Th. van de Krogt.

– u het sacrament van boete en verzoening wilt (laten) ontvangen
Indien u het sacrament van boete en verzoening wilt ontvangen, neemt u contact op met de locatiereferent.

– u een misintentie wilt opgeven
Een misintentie is een intentie die u speciaal aan een bepaalde viering wilt meegeven. Het kan gaan om een feestelijke gebeurtenis, bijvoorbeeld een 50-jarige huwelijk, maar ook om bijvoorbeeld de gedachtenis van een overledene. U kunt een misintentie kenbaar maken aan het kerkelijk bureau.
Voor een misintentie geldt een tarief van 10 euro, als bijdrage om het voortbestaan van de parochiegemeenschap te ondersteunen.
Daarnaast is er voorafgaand aan de vieringen de mogelijkheid om in het intentieboek een gebedsintentie op te schrijven. We hanteren geen tarieven voor een gebedsintentie, maar een extra bijdrage aan de collecte wordt op prijs gesteld.

– u zich wilt aanmelden voor een zangkoor
Indien u zich wilt aansluiten bij het Laurentiuskoor (gemengd koor), neemt u contact op met dhr. H. Karis, e-mail: h.karis@hotmail.com.
Indien u zich wilt aansluiten bij het dameskoor, neemt u contact op met mw. A. van Deursen (via het kerkelijk bureau).

– u het Bondsgebouw wilt huren
Indien u voor een gelegenheid een zaal van het Bondsgebouw wilt huren, neemt u  contact op met de beheerder via e-mail bondsgebouwvoorschoten@gmail.com

– u een artikel wilt plaatsen in het parochieblad “De Augustinus”
Indien u een artikel in het parochieblad “De Augustinus” wilt plaatsen, neemt u contact op met mw. C. Zoetemelk, e-mail: mimpen08@casema.nl.

– u zich wilt aanmelden voor een taak in de liturgie
Indien u graag wil meehelpen om de wekelijkse vieringen te ondersteunen, als lector, misdienaar, acoliet, interieurverzorgende in de kerk, koster of gebedsleider, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.
Als u als lector wilt functioneren, kunt u ook contact opnemen met dhr. J. Iemenschot, e-mail: iemen@xs4all.nl.

– u behoefte heeft aan een pastoraal bezoek of ondersteuning bij levensvragen
Indien u vragen heeft, of ondersteuning wilt ontvangen bij uw levensvragen, kunt u via het kerkelijk bureau contact opnemen met de locatiereferent.

– u zich wilt laten uitschrijven
Als u niet meer als lid van de katholieke kerk beschouwd wilt worden, kunt u laten weten dat u zich wilt laten uitschrijven. Voor zo’n aanvraag zijn speciale formulieren die u op verzoek worden toegestuurd. De doop of het vormsel kan niet ongedaan gemaakt worden, maar er wordt wel aantekening gemaakt in het doopboek van een eventuele uitschrijving.
Ook kunt u volstaan met aangeven dat u geen post meer van de parochie wilt ontvangen, maar u blijft dan wel ingeschreven.
Neem hiervoor contact op met het kerkelijk bureau.