WMO

 

Centrale Adviesraad WMO Voorschoten (CAW)

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)/Centrale Adviesraad WMO Voorschoten(CAW)
Vanaf 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van haar inwoners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) schrijft voor dat burgers op enigerlei wijze deelnemen in de beleidsontwikkeling. In Voorschoten is hiervoor de Centrale Adviesraad Wmo ( CAW ) in het leven geroepen, die tot taak heeft het college van B en W gevraagd en ongevraagd te adviseren. De Centrale Adviesraad Wmo bestaat uit minimaal 7 en maximaal 14 leden. Dit zijn betrokken en ervaringsdeskundige burgers uit Voorschoten. Het betreft onderwerpen als aanbestedingen voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en regiotaxi alsmede gehandicapten- en ouderenbeleid, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk, wijkwerk, leefbaarheid, communicatie en evaluatie. In werkgroepen bereiden de leden de diverse adviezen voor. De CAW behandelt geen individuele zaken, daarvoor moet u zich wenden tot het Gemeente Loket de Wegwijzer.
Contactpersoon :
Mw. L. Kanning
E-mail: cawsecretariaat@gmail.com