Allerzielen: nieuwe informatie

Op maandag 2 november is het Allerzielen.

Met Allerzielen worden in de kerk de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Vanwege de coronamaatregelen zullen dit jaar de Allerzielenvieringen in de Parochie H. Augustinus komen te vervallen. Dat betreft de RK kerken in Wassenaar, Voorschoten, Katwijk en Oegstgeest. Wel zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november in de Joannes de Doperkerk in Katwijk, zonder de aanwezigheid van de parochianen. Deze viering zal ten behoeve van alle parochianen worden gestreamd. De link hiervoor is https://youtu.be/vYC1hCGtteY. Tijdens de viering zullen de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar worden afgeroepen door de betreffende locatiereferenten. Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk met begeleiding door Niek van der Meij, organist.

Dit alles is besloten vanwege de ernstige situatie rond het coronavirus. De bisschoppen hebben besloten dat er maar 30 mensen per viering mogen komen. Bij een Allerzielenviering komt een veelvoud van dit aantal. Een dergelijke viering is daardoor niet te realiseren.

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering.

Openstelling kerk en kerkhof

Dit jaar zal in Voorschoten op zaterdagavond 31 oktober en zondagavond 1 november het kerkhof worden verlicht tussen 19.00 uur en 21.30 uur zodat u op eigen gelegenheid het kerkhof kunt bezoeken. De H. Laurentiuskerk is dan open voor gebed tussen 19.00 uur en 20.30 uur en het ophalen van een kaars die op het graf kan worden neergezet. Op maandagavond 2 november is alleen het verlichte kerkhof te bezoeken tussen 19.00 uur en 21.30 uur.

Niet alle overledenen die worden herdacht zijn op het parochiekerkhof begraven. In dat geval kan de kaars mee naar huis worden genomen. Uiteraard vragen wij aan eenieder die onze kerkhoven bezoekt om de coronamaatregelen in acht te nemen.

De nabestaanden van de overledenen die wij dit jaar gedenken, ontvangen apart een brief.

Zegening Parochiekerkhof en grafzegening:

Ons parochiekerkhof is uitgebreid.

Daarom zal op zondag 1 november het nieuwe gedeelte van het kerkhof worden ingezegend. Tevens zullen ook de reeds bestaande graven worden gezegend. Dit vindt elk jaar plaats rond de viering van Allerzielen. Beide zegeningen vinden plaats na de viering van 11 uur.

Mededeling betreffende de implicatie van de aangescherpte Corona richtlijnen.

De volgende besluiten zijn genomen in een gemeenschappelijke bijeenkomst van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB

  1. Vieringen.
  2. Koor repetities
  3. Allerzielen

Alle vieringen zullen voor de komende tijd open staan voor maximaal 30 personen, kinderen van 12 jaar en jonger niet meegerekend.  U dient te reserveren bij het secretariaat van de kern op dezelfde manier als in de maanden april en mei, uiterlijk donderdag of vrijdag. (Afhankelijk van de parochie kern.) U kunt reserveren per email of telefoon. Het secretariaat bericht of U de aangevraagde Mis kunt bijwonen of  een viering op een later tijdstip, mocht het getal van 30 overschreden zijn.

Mondkapjes dienen gedragen te worden tijdens de viering, met uitzondering van het moment van het ter communie gaan. De kernen worden verzocht mondkapjes ter beschikking te stellen voor diegenen die geen mondkapje bij zich hebben.

Koorzang wordt evenals in de maanden maart tot en met juni vervangen door de voorzang van maximaal twee cantors. Op het moment dat we weer terug mogen naar honderd kerkgangers wordt de situatie per parochiekern zoals die tot op heden was.

Voorganger(s), en vrijwilligers die assisteren bij de Mis (misdienaars, koster, Corona coördinator, organist en cantor(s), cameraman, streaming coördinator) worden niet meegerekend bij de bepaling van het getal van 30.

  • Koor repetities

Repetities mogen doorgang vinden, met inachtneming van alle geldende Corona maatregelen, zoals onderlinge afstand, ruimte, ventilatie, looprichting etc. Tot maximaal 30 personen mogen deelnemen aan de repetitie, mits de ruimte/ventilatie dit toelaat. In geval van twijfel dient het koorbestuur contact op te nemen met de beheerder gebouwen van de beheercommissie, die  contact houdt met PB leden Dick Remmerswaal en Jan Konst

Conform de RIVM-richtlijnen komen koffiepauzes te vervallen.

  • Allerzielen

De allerzielen vieringen die per kern waren voorzien komen allen te vervallen. Wel zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november, welke zal worden gestreamd ten behoeve van alle parochianen.

Gekozen is voor Katwijk gegeven de ervaring met het streamen .

Elke kern mag 4 (5 ?) personen afvaardigen. Bij voorkeur uit te Pastoraatsgroep dan wel andere parochianen door hen aan te zoeken.

De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar zullen worden afgeroepen door de betreffende locatie referenten.

Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk (WIW) met begeleiding door Niek van der Meij (JDD).

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering.

Ik realiseer me hoe ingrijpend al deze beslissingen zijn en zeker ook de beslissing rond Allerzielen. Allerzielen is een uiterst belangrijk en kostbaar moment voor nabestaanden en voor alle katholieke gelovigen. Als priester heb ik dit altijd intens ervaren en het is met diepe pijn en teleurstelling in het hart dat ik deze beslissing moet mededelen. Uit het overleg van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB bleek echter dat het in de huidige coronacrisis gewoon niet mogelijk is, om het te organiseren op de manier waarop we het eigenlijk zouden willen.

Namens PT en PB

Pastoor Franken

Augustinuslezing

De Augustinuslezing op 3 september 2020 door pastoor Jeroen Smith is terug te kijken op Youtube via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=yWFZXImG1_w

Nieuwe protocollen van de bisschoppen

Op 14 juli is het crisisteam bijeengekomen om de nieuwe protocollen te bespreken die de bisschoppen op vrijdag 10 juli verspreid hebben.

Het goede nieuws is dat reserveren niet meer hoeft. De maximale capaciteit van onze kerkgebouwen is met 1,5 meter minder dan honderd. Mensen hoeven zich alleen nog maar aan te melden bij de  deur en na een gezondheidscheck mogen ze naar binnen. Dit is alles onder voorbehoud. Als er te veel mensen komen om de 1,5 meter te handhaven of als er een tweede golf corona komt, moeten we weer met reserveringen gaan werken.

De bisschoppen stellen dat een cantor of enkele zangers tijdens de Mis kunnen zingen mits:

1. er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie;

2. er een goede ventilatie is;

3. er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden;

4. de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden nageleefd.

Het crisisteam stelt voor om tijdens de vakantieperiode weer voorzichtig te beginnen om de koren met een gedeeltelijke bezetting tijdens de Mis te laten zingen. Elke kern moet zelf kijken hoeveel zangers men kwijt kan volgens de regeling van het Bisdom. De beheercommissie is verantwoordelijk voor een goede ventilatie.  

Wat betreft de repetities: Hier is geen maximum betreffende het aantal zangers.
Wel dient men zich te houden aan de 1,5 meter afstand. De koffiepauze moet in een andere ruimte dan waar gerepeteerd wordt. Er dient ook een presentielijst gemaakt te worden.
De dag vóór dat men repeteert dient er een mail gestuurd te worden naar de leden of ze klachten o.i.d. hebben.

Vieringen 13 en 14 juni

Voor reserveringen zie bericht: Welkom in de H. Laurentiuskerk.

Welkom in de H. Laurentiuskerk

Vanaf zondag 14 juni mogen er weer publieke zondagsvieringen gehouden worden in de H. Laurentiuskerk aan de Leidseweg in Voorschoten. De weekvieringen starten op dinsdag 9 juni om 9.00 uur en donderdag om 19.00 uur.  In de maand juni nog met maximaal 30 gelovigen. In juli met maximaal 100. Vanwege het coronavirus zijn er allerlei maatregelen genomen. Natuurlijk zijn de bekende basisregels van kracht. De belangrijkste verandering is dat voor de vieringen op zondag en door de week gereserveerd moet worden. Hieronder leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Plaats reserveren voor zondag

Reserveren past niet bij het gastvrije karakter van de kerk. Helaas is het nu wel nodig. Het reserveringssysteem is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Aanvragen is mogelijk per telefoon of per e-mail vanaf maandag 8 juni om 9:30 uur.

Daartoe kunt u een e-mail sturen naar: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl. Op maandag en woensdag kunt u tussen 9:30 en 11:00 uur ook bellen met het kerkelijk bureau op telefoonnummer 071-5612508. Uw aanvraag wordt omgezet in een ‘kaart’.

Zo eerlijk mogelijk

Op grond van het tijdstip van telefoon of email wordt een lijst met volgorde van reservering gemaakt.

Voorbeeld: er zijn 90 reserveringen in juni. In juni mogen we maar dertig mensen per viering toelaten. De eerste dertig op de lijst krijgen een kaart voor de aanstaande zondag . De tweede dertig voor de zondag daarop. Enz. enz. Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen in de kerk zitten, namelijk degenen die snel reserveren. Op deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien op een andere zondag. U kunt niet reserveren voor een bepaalde zondag.

Om een kaart te reserveren hebben wij uw naam nodig en het aantal personen waarmee u wilt komen. U kunt alleen reserveren voor uzelf en eventueel de leden van uw eigen huishouden. Kaarten worden bij voorkeur naar u gemaild maar kunnen ook opgehaald worden bij het kerkelijk bureau. Dat kan op de hierboven vermelde dagen en tijden . Kaart kan geprint meegenomen worden of op de telefoon laten zien.

Kaarten worden toegekend in volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Als er geen plek is kunt u in aanmerking komen voor de volgende zondagse viering waarbij wel plek is.

Doordeweekse vieringen

Voor de doordeweekse vieringen is een kaart niet nodig. U moet zich voor deze vieringen wel aanmelden via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer omdat we ons aan een maximum van 30 personen moeten houden.

Openstelling kerk

Op de dagen dat er geen viering is blijft , vooralsnog , de kerk opengesteld van 11 tot 12 uur. Dat is op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Op de andere dagen is er een viering.

Livestream

De zondagse livestream van de Parochie Augustinus (katholieke kerken van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar) blijft gewoon doorgaan omdat  nog niet iedereen naar de kerk komen. Op www.rkvoorschoten.nl vindt u wanneer de volgende livestream is. Ook vindt u daar meer informatie over het protocol met de genomen maatregelen en aanwijzingen voor in de kerk.

We zijn blij dat de vieringen weer opgestart mogen worden. De veiligheid van de kerkbezoekers is het allerbelangrijkste.

Publieke vieringen in onze parochie: Naar verwachting vanaf 9 juni a.s.

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws!
Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd.
De bisschoppen hebben een uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden uit oogpunt van hygiëne, waaraan voldaan moet worden. De afgelopen week is er zeer veel werk verzet om aan deze voorwaarden te
voldoen. We kunnen nu bekend maken, dat we er naar streven om te starten met de doordeweekse vieringen op 9 juni en met de weekeindvieringen in het weekeind van 13,14 juni. U kunt hiervoor een plek reserveren zoals aangegeven op de website: https://bit.ly/reserveren-Augustinus

De Communie mag overigens pas in het weekeinde van 13,14 juni worden uitgereikt. In de doordeweekse vieringen van 9 t/m 12 juni kunt u, net als in de vieringen uitgezonden via ‘livestream’, de geestelijke Communie ontvangen.

Download de PDF met alle informatie over tijden van alle vieringen en de voorgangers.

Met vriendelijke groet,
namens het pastoraal team
Pastoor Franken

Richtlijnen tijdens de viering

Beste parochianen,

Dit protocol van de bisschoppen is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

[Lees meer…]

Reserveren voor vieringen

Beste parochianen van de parochie H. Augustinus

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden waaraan voldaan moet worden. We gaan ons uiterste best doen al die voorwaarden zo snel mogelijk te realiseren. Het is echter zo ingewikkeld, dat we niet kunnen beloven dat we begin juni halen. Houdt u daarom de website/facebookpagina van de parochie in de gaten voor de datum waarop we feitelijk de vieringen hervatten in onze parochie. (www.parochie-augustinus.nl)

Eén van die voorwaarden is het volgende: Je moet reserveren voordat je een viering kunt bijwonen. Dit is ook wat de overheid eist.

[Lees meer…]

Herstart vieringen

Beste parochianen van de parochie H. Augustinus

Beste parochianen

Zoals u in het persbericht van de bisschoppen hieronder kunt lezen, kunnen de liturgievieringen met kerkgangers hervat worden.  Houdt u daarom deze website in de gaten voor de datum waarop we feitelijk de vieringen hervatten in onze parochie.

Lees hieronder het Persbericht bisschoppen.

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

[Lees meer…]