Aktie Kerkbalans 2022 van start

Van 15 januari t/m 29 januari vindt weer de Actie Kerkbalans plaats.

In deze periode ontvangt u een brief met acceptgiro waarin wij vragen uw bijdrage te geven voor onze Parochiekern. Wij hopen met uw bijdrage onder andere dit jaar De Moeder Godskapel te realiseren in onze H. Laurentiuskerk.

Mogen we rekenen op uw bijdrage?

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren en zang

Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan -vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.

Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opgesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!

De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis.

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Lees meer

Zie ook het bericht van het Bisdom Rotterdam

Geloven vandaag – Nieuwe leeskring in parochie Augustinus

Onder de noemer Geloven vandaag hebben Juliette van Deursen en Govert-Jan de Vrieze (beiden theoloog) een nieuwe leeskring opgericht. Bedoeld voor parochianen die met beide benen in de wereld staan en zich afvragen wat de betekenis van geloof en kerk is in het dagelijks leven.

Viermaal per jaar gaan we op een (nog nader te bepalen) avond met elkaar in gesprek, aan de hand van een inspirerend of prikkelend boek.

We beginnen met De kerk is fantastisch! van de Vlaamse theoloog Rik Torfs, die vooral bekend is als kerkjurist. Van de achterflap: “De beschrijving van de kerk die Rik Torfs in ‘De kerk is fantastisch’ geeft, is niet altijd mooi. Dat weerhoudt Rik Torfs er niet van haar zeer te waarderen.”

Wij hopen dat De kerk is fantastisch! aanleiding vormt om met elkaar in gesprek te gaan over onze eigen beelden van de kerk.

Interesse? Van harte welkom! Neem contact op met Juliette of Govert-Jan:

Juliette van Deursen (+31610247530; juliettevandeursen@planet.nl)

Govert-Jan de Vrieze (+31648133688; gjdevrieze@yahoo.com)

Benoeming nieuw lid pastorale team

Aan de parochianen van de parochie H. Augustinus te Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten

Voortdurend heeft de bisschop de zorg om in de verschillende parochies en parochie-verbanden te voorzien in de nodige personele bezetting ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in liturgie, pastoraat, catechese en diaconie.

Na de prettige en positief verlopen kennismakingsgesprekken met het pastoraal team op 22 juni en met het parochiebestuur op 23 juni, wil ik u met deze e-mail informeren en bevestigen dat priester C.T.M. (Kees) van Vliet per 1 september 2021 in het pastoraal team van de parochie H. Augustinus zal worden benoemd als parochie-vicaris voor 0,5 fte.

De bisschop heeft het vaste vertrouwen dat allen goed zullen samenwerken, tot opbouw en voortgang van de parochiegemeenschap van de H. Augustinus parochie.

Een afschrift van de formele benoemingsbrief zult u op later datum ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Vicaris-generaal Alexander J. van Deelen

Digitaal collecteren mogelijk in alle parochiekernen

Tijdens de (internet) vieringen kan u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Deze digitale oplossing in beschikbaar voor alle parochiekernen.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden.

In deze GivT-app kan u de keuze maken om te geven via de ‘LIJST’.

In deze lijst zoekt u naar ‘AUGUSTINUS PAROCHIE’ en kunt u een van de parochiekernen selecteren om uw bedrag aan onze parochie te geven.

U kunt uiteraard uw bijdrage ook overmaken naar de bankrekening van uw parochiekern..

Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Zeker in deze tijd hebben we dat nodig.

Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

 

Vanaf 5 april digitale collecte in 3 parochiekernen: Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten

Tijdens de (internet) vieringen kan u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Vanaf 5 april bieden naast Katwijk, ook Oegstgeest en Voorschoten deze digitale oplossing aan.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden.

In deze GivT-app kan u de keuze maken om te geven via de ‘LIJST’.

In deze lijst zoekt u naar ‘AUGUSTINUS PAROCHIE’ en kan u ‘KATWIJK’, ‘OEGSTGEEST’ of ‘VOORSCHOTEN’ selecteren om uw bedrag aan onze parochie te geven.

Voor de overige parochiekernen die nog niet live zijn met de Givt-app, wordt gevraagd uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van uw parochiekern, maar u mag natuurlijk ook de GivT-app gebruiken van bovengenoemde locaties.

Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker in deze tijd hebben we dat samen nodigHartelijk dank voor uw gulle gaven.

Pastoor Rochus Franken

 

Installatie pastoor Rochus Franken

Op zondag 8 maart zal regiovicaris Lex van Deelen pastoor  Franken installeren als pastoor/moderator van de parochie H. Augustinus.

De installatie vindt plaats in een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest. Daarna is er van 12.30-14.30 uur een welkomstreceptie in La France, naast de kerk.

Pastoor Franken heeft op zondag 26 januari jl. afscheid genomen van de parochie van de Heilige Willibrordus, die hij 11,5 jaar heeft geleid. Die parochie omvat de dorpen Hillegom, Lisse en De Zilk. Hij verhuist officieel per 1 maart van de St. Agatha-pastorie in Lisse naar de pastorie bij de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk.

In het verslag over dit afscheid van Piet de Boer in De Hillegommer stond: pastoor Franken is optimistisch, maar ook realistisch. De kerken worden minder druk bezocht. Maar dat wil niet zeggen dat het geloof minder is. Hij wijst op gelovigen die in de kerk met verdieping bezig zijn en op het grote aantal vrijwilligers dat zich voor de parochie inzet.

In zijn slotwoord tot de gelovigen zei hij: “Lieve mensen, jullie hebben een fantastische geloofsgemeenschap. Ik heb het volle vertrouwen in de toekomst, want als mensen zo hard lopen voor hun gemeenschap en er zoveel voor over hebben, dan kan het toch niet fout gaan.”

We wensen pastoor Rochus Franken een even fantastische geloofsgemeenschap toe in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.

Afscheid pastoor Michel Hagen

Op zondag 1 maart neemt pastoor Michel Hagen afscheid van de parochie H. Augustinus. Sinds 2012 was hij pastoor/moderator van deze fusie-parochie. Daarvoor was hij pastoor van de drie Wassenaarse parochies. Op 15 januari jl. was het precies 15 jaar geleden dat Mgr. Van Luyn sdb hem daar tot pastoor benoemde.

Vanaf 1 juni a.s. zal pastoor Hagen benoemd worden als lid van het pastoraal team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM). Als zodanig wordt hij tevens plebaan (verantwoordelijk voor pastoraat en liturgie) van de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam.

Het afscheid van pastoor Michel Hagen vindt die zondag plaats met een plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, Kerkstraat 77 in Wassenaar.

Aansluitend is er een receptie in Theater De Warenar, Kerkstraat 75. Daar wordt een speciale kinderhoek ingericht; jonge kinderen kunnen zich er bezighouden (echter niet zonder begeleiding).

Die zondagochtend zijn er geen vieringen in de andere parochiekernen; wel op zaterdagavond in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en de Jozefkerk in Wassenaar.

U BENT VAN HARTE WELKOM

Suggestie voor wie de pastoor een cadeau wil geven bij zijn afscheid: een gift voor de Stichting Interkerk. Deze stichting, opgericht door pastoor Hagen die voorzitter is, legt zich toe op de bevordering van kerken op het internet. Een van de belangrijkste sites ervan is rkdocumenten.nl.

Er zal een doos klaar staan op de receptie, maar u kunt uw gift ook overmaken naar rek. nr.

DE65 37060193 1017834017 (BIC: GENODED1PAX), t.n.v. STG. InterKerk, Schiedam.

Diaken Peter Winnubst is de nieuwe locatiereferent in onze Parochiekern

Per 1 januari 2020 is Diaken Peter Winnubst de nieuwe locatiereferent voor Voorschoten.

Hij zal dit combineren met locatiereferent zijn in Oegstgeest. Peter is aanwezig in Voorschoten op maandag en woensdag. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Bondsgebouw, op zondag 5 januari, kunt u nader met hem kennismaken.