Wijzigingen op het Kerkelijk Bureau per 1 juni

Met ingang van 1 juni is het Kerkelijk Bureau op vrijdag gesloten.

Na deze datum is het Kerkelijk Bureau geopend op maandag-, woensdag- en donderdagochtend van 09.30-12.30 uur.

Spiritueel Café 29 mei 2022 in de Dorpskerk met Arjen Barel.

Arjen Barel is directeur en trainer bij Storytelling Centre. Verhalen vertellen is in onze maatschappij niet meer zo gebruikelijk, evenmin als de tijd nemen om er naar te luisteren. Hij zal o.a. uitgeleggen hoe je storytelling inzet bij conflicten en hoe krachtig het delen van persoonlijke verhalen is. Hij schreef het boek ‘Sterker Staan met je Eigen Verhaal’. Het interessante van dit laatste boek van Barel is, dat hij ingaat op de vraag ‘Hoe geven we betekenis aan ons leven?’ Een hele belangrijke vraag, zeker op momenten in je leven dat het niet goed gaat. Hij vertelt over een eenvoudige methode die hij ontwikkelde, waarin het werken met je eigen herinneringen als verhalen centraal staat. Dit kun je toepassen op vrijwel elke levenssituatie of gebeurtenis. Bent u benieuwd hier meer over te horen? Kom dan naar het Spiritueel Café op zondag 29 mei a.s. in de Dorpskerk.

De middag duurt van 15.30-17:00 uur. U kunt vanaf 15:00 uur binnenlopen voor een kopje koffie of thee. De toegang is gratis, een bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer info kunt u krijgen

bij Karen van Brussel, spiritueelcafe@kpnmail.nl

Dauwtrapfietstocht

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei is er weer de traditionele Dauwtrapfietstocht met na afloop ontbijt in het Bondsgebouw. Vertrek om 7 uur bij de H. Laurentiuskerk.

Kosten € 5 pp. en €12,50 per gezin. Opgave graag vóór 23 mei bij het Kerkelijk Bureau,

071-5612508 of via kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl , evt. via e-mail bij of.schrage@hetnet.nl.

Voor meer info zie de Augustinus van mei, blz. 21.

Orgelconcert zondag15 mei

Op zondag 15 mei is er een orgelconcert in de H. Laurentiuskerk met Bert Mooiman, orgel

en Thies Roorda, fluit. Aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis, met collecte bij de uitgang.

Info: www.laurentiusorgelconcerten.nl

Vesper, 4 mei 18.45 uur

Deze dienst begint om 18.45 uur. Pastoor Rochus Franken zal dit jaar als liturg optreden en ds. Freek Bakker zal de meditatie verzorgen. Het thema is: ‘Vrede is een geschenk!’ De cantorij van de Dorpskerk zal ook medewerking verlenen, ditmaal o.l.v. Herman Lodder.
Andere jaren legden we wel een krans neer op een stil moment overdag. Nu zullen we weer samen, met elkaar, de mensen kunnen gedenken die in de Tweede Wereldoorlog en daarna om het leven gekomen zijn. Dat was omdat ze voor de vrijheid hun leven gaven, omdat ze Jood waren, of om een andere reden de bezetters onwelgevallig waren. De oorlog in Oekraïne heeft ons er bovendien weer bewust van gemaakt hoe belangrijk vrijheid en democratie zijn.
Iedereen is hartelijk welkom.

Freek Bakker

‘Stilte voor de storm’: Paaswake/ Klimaatwake

In de paasnacht, de nacht van 16 op 17 april a.s. is er tussen 23.00 u. en 8 uur in het Bondsgebouw een oecumenische paaswake.

Het begint op middernacht (24 uur) met een Taizégebed. Daarna zijn er drie workshops waarin we dingen doen die goed zijn voor het klimaat. Na een gesprek over wat we nog meer voor een goed klimaat kunnen doen kijken we naar de film Don’t Look Up (Adam MacKay, 2021). Daarna praten we verder over de film. We gaan ook lekker zingen, en tegen de tijd dat de zon opkomt om 6.41 uur gaan we wandelen. Om 7.00 uur, aan het einde, is er een vega-ontbijt. Iedereen is welkom. Maar voor het vega-ontbijt moet je je opgeven op een intekenlijst in de kerk of bij Freek Bakker, mob. 06-13805668, e-mail f.l.bakker51@hotmail.com.

Marianne Sonneveld, Albert Deuzeman en Freek Bakker

Raad van Samenwerkende Kerken Voorschoten

Deurcollecte Vastenproject

Dank u wel voor de mooie opbrengst van de deurcollecte zondag 3 april! De opbrengst van de vastenmaaltijd in de Dorpskerk afgelopen woensdag 6 april is ook naar het project gegaan.

Zoals u inmiddels weet, zamelen we geld in voor een 2e unit om het personeel van het ziekenhuis in Zomba de mogelijkheid te bieden om bij het ziekenhuis te kunnen overnachten zodat ze niet in het donker hoeven reizen. Om te zorgen dat het ziekenhuis voldoende personeel houdt, heeft de directie bij het bisdom van Zomba een aanvraag ingediend voor het bouwen van meer slaapunits.

U kunt meedoen om dit project te realiseren door geld te doneren tijdens de deurcollectes met Pasen of uw donatie in de olifanten te stoppen. Kortom: steun het eigen project van de parochie H. Augustinus!

Meer informatie over het project vindt u in De Augustinus van februari op blz. 8, op www.vastenactie.nl of op de poster die achter in de kerk hangt. En hebt U al een informatiefolder meegenomen? U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van projectnummer 401847.

Werkgroep MOV H. Augustinus

Palmpaasstok versieren vrijdag 8 april

Op zondag 10 april is het Palmzondag. Op deze dag vieren wij de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Uiteraard kan een Palmpaasstok daarbij niet ontbreken. De stok heeft de vorm van een kruis als verwijzing naar de kruisiging van Christus. Bovenaan zit een broodhaantje, verwijzend naar de drievoudige loochening door de apostel Petrus. Aan de stok hang je kleurige slingers, vruchten of noten. Op vrijdag 8 april is er van 16.00 uur tot 17.00 uur gelegenheid om je Palmpasenstok te versieren in het Bondsgebouw links van de pastorie bij de H. Laurentiuskerk. Stokken en versieringen zijn aanwezig. Het broodhaantje en snoepjes mag je er zelf thuis opzetten. Voor limonade en koekjes wordt gezorgd. We zullen dan ook kort het verhaal uitleggen.
Kinderen die thuis zelf een Palmpasenstok maken en versieren, kunnen die mee naar de kerk nemen. Op zondag 10 april om 11.00 uur begint de Palmzondagviering in de H.  Laurentiuskerk.  Kinderen met een Palmpaasstok kunnen 10 minuten eerder komen. We lopen in processie de kerk binnen. Dit is altijd een hele speciale gebeurtenis.

Brief bisschoppen over vluchtelingen uit Oekraïne

VLUCHTELINGEN MOGEN EEN BEROEP OP ONS DOEN
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van ge-
weld en armoede naar ons land. Nu gaat het met name om vrou-
wen en kinderen uit Oekraïne. Er is een grote bereidheid om hen
te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaat-
selijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn
er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. Vaak
werken parochies hierin samen met andere kerkgenootschappen,
regionale maatschappelijke organisaties en plaatselijke overhe-
den. Samen kijken ze naar waar behoefte aan is, wat er gedaan
moet worden en hoe dit kan aansluiten bij bestaande initiatieven.

[ Lees meer … ]

Deurcollecte op zondag 20 maart 2022 en wandeltocht op zaterdag 26 maart 2022 voor het Vastenactieproject 2022

Op zondag 20 maart is er een deurcollecte voor het Vastenactieproject 2022 van de parochie H. Augustinus: Het bouwen van veilige slaapruimte voor personeel van het Pirimiti ziekenhuis in Zomba, Malawi

Dit jaar zamelen we geld in voor een 2e unit om het personeel van het ziekenhuis in Zomba, Malawi, de mogelijkheid te bieden om bij het ziekenhuis te kunnen overnachten.

Uw hulp is daarvoor nodig! Dat kan deze weken op verschillende manieren zoals de deurcollecte, overmaken of in de olifanten stoppen. Daarnaast is er dinsdag 22 maart een vastenmaaltijd in het Bondsgebouw (zie artikel in De Augustinus van maart op blz. 19) en zaterdag 26 maart een wandeling in Katwijk aan den Rijn (zie hieronder). Van beide activiteiten is de opbrengst bestemd voor het vastenactieproject. Kortom: steun het eigen project van de parochie H. Augustinus!

Meer informatie over het project vindt u in De Augustinus van februari op blz. 8, op www.vastenactie.nl of op de posters (ook die van de wandeling) die achter in de kerk hangen. En hebt U al een informatiefolder meegenomen? U kunt ook een gift overmaken op het rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van projectnummer 401847.
Werkgroep MOV H. Augustinus

Wandeltocht 26 maart

Op zaterdag 26 maart organiseert de werkgroep MOV Katwijk een wandeltocht langs bekende, en misschien ook wel onbekende, plekjes in Katwijk aan den Rijn. De lengte van de tocht is ca. 6 km. Starten kan tussen 10 uur en 13 uur bij de Kleine Joannes, Kerkstraat 68 Katwijk aan den Rijn. De kosten zijn € 5 per persoon en € 2,50 voor kinderen tot 15 jaar. Voor gezinnen is het groepstarief € 12,50. De opbrengst van deze tocht is voor het vastenactieproject, het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi.

Wilt u ook meedoen? U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau, bij José Wouters (5619460) of Willeke Schrage (5618840). Dan kunnen we vanuit Voorschoten met auto’s naar Katwijk.