Zegening van alle voertuigen in Voorschoten

Op zondag 18 juli 12.30 – 13.00 uur worden op de parkeerplaats naast de Laurentiuskerk, Leidseweg 100 alle voertuigen gezegend. Ieder krijgt een klein aandenken en er zijn ter plekke beeldjes van de heilige Christoffel te koop. 

Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met de verering van de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli. Omdat de meesten dan al op vakantie zijn, vindt de voertuigzegening al op 18 juli plaats. 

De zegen kan aan een auto worden gegeven, maar ook de fiets, kinderwagen, scootmobiel en rollator zijn uiteraard welkom. 

Deze zegen is niet alleen voor het voertuig of bestuurder zelf, maar ook voor wie men onderweg tegenkomt. Dat het voertuig de bestuurder en inzittenden steeds veilig naar z’n bestemming en terug naar huis mag brengen, en goed onderhouden blijft. Wel zo prettig met de grote vakantie in aantocht.

Aansluitend is er een lunch met gezinnen in de tuin van de kerk. Ieder wordt verzocht zijn eigen lunch te verzorgen.

Een en ander is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 

Benoeming nieuw lid pastorale team

Aan de parochianen van de parochie H. Augustinus te Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten

Voortdurend heeft de bisschop de zorg om in de verschillende parochies en parochie-verbanden te voorzien in de nodige personele bezetting ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in liturgie, pastoraat, catechese en diaconie.

Na de prettige en positief verlopen kennismakingsgesprekken met het pastoraal team op 22 juni en met het parochiebestuur op 23 juni, wil ik u met deze e-mail informeren en bevestigen dat priester C.T.M. (Kees) van Vliet per 1 september 2021 in het pastoraal team van de parochie H. Augustinus zal worden benoemd als parochie-vicaris voor 0,5 fte.

De bisschop heeft het vaste vertrouwen dat allen goed zullen samenwerken, tot opbouw en voortgang van de parochiegemeenschap van de H. Augustinus parochie.

Een afschrift van de formele benoemingsbrief zult u op later datum ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Vicaris-generaal Alexander J. van Deelen

De bisschoppen zijn gekomen met een versoepeling van de maatregelen.

Zie bericht op de centrale website van Parochie H. Augustinus.

Week Nederlandse Missionaris, Pinksteractie, 15 t/m 23 mei 2021

Geloven in de ander. Samen één missie.

Zoals ieder jaar staat in alle katholieke kerken in Nederland de week vóór Pinksteren in het teken van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Zie ook De Augustinus van deze maand, blz. 8.

We hebben het dan over de vele religieuzen en missionaire werkers die zich wereldwijd dag in dag uit met hart en ziel inzetten voor hun medemens in nood zoals zieken, onderdrukten en uitgebuite mensen, armen, slachtoffers van geweld, enz. Missionaire werkers zijn de mensen die op een eigentijdse wijze in de voetsporen van de missionarissen treden. Zij allen brengen het motto van deze week “Geloven in de ander. Samen één missie” daadwerkelijk in de praktijk.

Achter in de kerk hangen posters en daar liggen ook folders met veel informatie. Neem gerust een exemplaar mee. Gelooft u ook in de ander, waar ook in de wereld? Laten we dan samen de actie van de Week Nederlandse Missionaris tot een succes maken. Dankzij onze geldelijke steun kunnen wij de missionarissen en missionaire werkers een steuntje in de rug geven.

Op 23 mei zal de hoofdcollecte volledig worden bestemd voor dit doel, dat wij graag bij u aanbevelen. Mocht u rechtstreeks uw gift willen overmaken, dan kan dat op rekening NL30RABO0171211111 t.n.v. WNM in Den Haag.

Bij voorbaat dank voor uw solidariteit met deze bijzondere mensen!

Werkgroep MOV H. Augustinus.

Kinderpassie met passie gezongen

door De Vrolijke Noot Katwijk.

Voor meer informatie klik hier.

Veertigdagenkalender 2021

De Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten heeft vanaf zaterdag 13 februari a.s. voor iedereen een gratis Veertigdagenkalender klaarliggen. Van alle kanten kwamen er bijdragen binnen. Inmiddels zijn bijna alle kalenders weg. Alleen in de Dorpskerk liggen er nog een paar. Maar niet getreurd, wie mij een e-mail stuurt, f.l.bakker51@hotmail.nl, kan een digitale kalender toegestuurd krijgen. Deze kalender staat trouwens ook op de Facebook-pagina van de Dorpskerk.

Vastenactie 2021

Woensdag 17 februari begint de 40 dagentijd met elk jaar weer een Vastenactieproject. Zoals u in De Augustinus van februari op pagina 8 heeft kunnen lezen, heeft de MOV van onze parochie dit jaar een eigen project bij de Vastenactie ingediend: Houses for hospital workers Pirimiti CommunityHospital, Zomba, Malawi oftewel Bouw van veilige slaapruimte voor personeel van Pirimiti ziekenhuis, Malawi. Het project wordt getrokken door de werkgroep Zuiderkruis van de Parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk. Deze werkgroep was vorig jaar al 20 jaar actief in Malawi waardoor ze het land en de mensen goed kennen. Omdat het niet veilig is om in Malawi in het donker te lopen of te fietsen, wordt er dit jaar geld ingezameld voor onderkomens voor personeel bij het ziekenhuis zodat zij niet meer in hetdonker hoeven te reizen.

U kunt het project steunen door uw gulle gaven te deponeren in de olifanten in de H. Laurentiuskerk. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den Haag met vermelding van het projectnummer 401617.

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.vastenactie.nl en op de posters in de kerk.

Werkgroep MOV H. Augustinus.

Nieuwe Alpha cursus in januari van start

De infomatie over de nieuwe alpha cursus kunt u vinden op de website van de H. Augustinus onder: https://www.parochie-augustinus.nl/alpha/

Nieuwe online Marriage Course

 • De Marriage Course wordt online gegeven.
 • De cursus begint op 22 januari (catechese avond), echter, vanwege de speciale opzet kunnen deelnemers zich uiterlijk nog op 22 januari ‘s ochtends aanmelden.
 • De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.
 • De data zijn: 22/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 21/5 waarvan een groot deel interactieve avonden zullen zijn, telkens om 20.00 uur. Het andere deel van de in totaal 8 sessies is met hulp van de internetcursus flexibel in te plannen door de deelnemers zelf. Precieze informatie volgt op de eerste avond. 
 • Aanmelding kan via de website van het Bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course
 • Kosten: € 20,– per paar.

Mededeling betreffende de implicatie van de aangescherpte Corona richtlijnen.

De volgende besluiten zijn genomen in een gemeenschappelijke bijeenkomst van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB

 1. Vieringen.
 2. Koor repetities
 3. Allerzielen

Alle vieringen zullen voor de komende tijd open staan voor maximaal 30 personen, kinderen van 12 jaar en jonger niet meegerekend.  U dient te reserveren bij het secretariaat van de kern op dezelfde manier als in de maanden april en mei, uiterlijk donderdag of vrijdag. (Afhankelijk van de parochie kern.) U kunt reserveren per email of telefoon. Het secretariaat bericht of U de aangevraagde Mis kunt bijwonen of  een viering op een later tijdstip, mocht het getal van 30 overschreden zijn.

Mondkapjes dienen gedragen te worden tijdens de viering, met uitzondering van het moment van het ter communie gaan. De kernen worden verzocht mondkapjes ter beschikking te stellen voor diegenen die geen mondkapje bij zich hebben.

Koorzang wordt evenals in de maanden maart tot en met juni vervangen door de voorzang van maximaal twee cantors. Op het moment dat we weer terug mogen naar honderd kerkgangers wordt de situatie per parochiekern zoals die tot op heden was.

Voorganger(s), en vrijwilligers die assisteren bij de Mis (misdienaars, koster, Corona coördinator, organist en cantor(s), cameraman, streaming coördinator) worden niet meegerekend bij de bepaling van het getal van 30.

 • Koor repetities

Repetities mogen doorgang vinden, met inachtneming van alle geldende Corona maatregelen, zoals onderlinge afstand, ruimte, ventilatie, looprichting etc. Tot maximaal 30 personen mogen deelnemen aan de repetitie, mits de ruimte/ventilatie dit toelaat. In geval van twijfel dient het koorbestuur contact op te nemen met de beheerder gebouwen van de beheercommissie, die  contact houdt met PB leden Dick Remmerswaal en Jan Konst

Conform de RIVM-richtlijnen komen koffiepauzes te vervallen.

 • Allerzielen

De allerzielen vieringen die per kern waren voorzien komen allen te vervallen. Wel zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november, welke zal worden gestreamd ten behoeve van alle parochianen.

Gekozen is voor Katwijk gegeven de ervaring met het streamen .

Elke kern mag 4 (5 ?) personen afvaardigen. Bij voorkeur uit te Pastoraatsgroep dan wel andere parochianen door hen aan te zoeken.

De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar zullen worden afgeroepen door de betreffende locatie referenten.

Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk (WIW) met begeleiding door Niek van der Meij (JDD).

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering.

Ik realiseer me hoe ingrijpend al deze beslissingen zijn en zeker ook de beslissing rond Allerzielen. Allerzielen is een uiterst belangrijk en kostbaar moment voor nabestaanden en voor alle katholieke gelovigen. Als priester heb ik dit altijd intens ervaren en het is met diepe pijn en teleurstelling in het hart dat ik deze beslissing moet mededelen. Uit het overleg van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB bleek echter dat het in de huidige coronacrisis gewoon niet mogelijk is, om het te organiseren op de manier waarop we het eigenlijk zouden willen.

Namens PT en PB

Pastoor Franken