Webinar RvSKV 25 januari 2021: “Corona in Voorschoten”

Het webinar wordt georganiseerd door de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten met als thema ‘Corona in Voorschoten’. Dit jaar hebben we dominee Bert Boter en huisarts Rob Michielsens uitgenodigd om hun visie te geven en met elkaar in debat te gaan. Het webinar wordt gehouden op:

25 januari 2021, 20-22 uur

Voor meer informatie zie deze aankondiging.

Oecumenische oudejaarsviering in Voorschoten op 31 december 2020

Op de drempel van oud naar nieuw zullen wij samen met onze protestantse medegelovigen een gebedsviering houden in de Dorpskerk. Psalmen zingen en lezen, gebeden, een korte lezing en overweging – wat gebeurde on allemaal dit jaar, hoe kunnen wij het loslaten, achter ons, om ruimte voor toekomst, voor nieuw begin te ervaren? Daar het niet wenselijk is, dat mensen daarbij aanwezig zijn, zullen we de viering zonder de aanwezigheid van gelovigen via de streamingdienst van onze protestantse medegelovigen aan ieder de mogelijkheid geven de viering te volgen. Deze streaming kunt u via www.dorpskerkvoorschoten.nl of via de www.kerkomroep.nl volgen. Via de website van onze protestantse gemeente kunt u ook het bijbehorende boekje downloaden.

De gebedsviering begint om 19.00u met als voorgangers ds. Anki Peper en onze gebedsleider Joost Naber. Lineke Stoop is de lectrice, Quarantaina o.l.v. Maria Rosenmoler zal voor de muzikale invulling zorgen met Frank den Herder als organist. Wij hopen op een mooie viering.

Joost Naber.

Openstelling H. Laurentiuskerk Kersttijd en Nieuwjaar

Kinderkoor De Vrolijke Noot verzorgt online kerstconcert

Zondag 13 december van 16.30 – 17.30 uur.

Voor informatie: zie website van de H. Joannes de Doper

Nieuwe Alpha cursus in januari van start

De infomatie over de nieuwe alpha cursus kunt u vinden op de website van de H. Augustinus onder: https://www.parochie-augustinus.nl/alpha/

Nieuwe online Marriage Course

 • De Marriage Course wordt online gegeven.
 • De cursus begint op 22 januari (catechese avond), echter, vanwege de speciale opzet kunnen deelnemers zich uiterlijk nog op 22 januari ‘s ochtends aanmelden.
 • De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden.
 • De data zijn: 22/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 21/5 waarvan een groot deel interactieve avonden zullen zijn, telkens om 20.00 uur. Het andere deel van de in totaal 8 sessies is met hulp van de internetcursus flexibel in te plannen door de deelnemers zelf. Precieze informatie volgt op de eerste avond. 
 • Aanmelding kan via de website van het Bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course
 • Kosten: € 20,– per paar.

Allerzielen: nieuwe informatie

Op maandag 2 november is het Allerzielen.

Met Allerzielen worden in de kerk de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Vanwege de coronamaatregelen zullen dit jaar de Allerzielenvieringen in de Parochie H. Augustinus komen te vervallen. Dat betreft de RK kerken in Wassenaar, Voorschoten, Katwijk en Oegstgeest. Wel zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november in de Joannes de Doperkerk in Katwijk, zonder de aanwezigheid van de parochianen. Deze viering zal ten behoeve van alle parochianen worden gestreamd. De link hiervoor is https://youtu.be/vYC1hCGtteY. Tijdens de viering zullen de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar worden afgeroepen door de betreffende locatiereferenten. Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk met begeleiding door Niek van der Meij, organist.

Dit alles is besloten vanwege de ernstige situatie rond het coronavirus. De bisschoppen hebben besloten dat er maar 30 mensen per viering mogen komen. Bij een Allerzielenviering komt een veelvoud van dit aantal. Een dergelijke viering is daardoor niet te realiseren.

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering.

Openstelling kerk en kerkhof

Dit jaar zal in Voorschoten op zaterdagavond 31 oktober en zondagavond 1 november het kerkhof worden verlicht tussen 19.00 uur en 21.30 uur zodat u op eigen gelegenheid het kerkhof kunt bezoeken. De H. Laurentiuskerk is dan open voor gebed tussen 19.00 uur en 20.30 uur en het ophalen van een kaars die op het graf kan worden neergezet. Op maandagavond 2 november is alleen het verlichte kerkhof te bezoeken tussen 19.00 uur en 21.30 uur.

Niet alle overledenen die worden herdacht zijn op het parochiekerkhof begraven. In dat geval kan de kaars mee naar huis worden genomen. Uiteraard vragen wij aan eenieder die onze kerkhoven bezoekt om de coronamaatregelen in acht te nemen.

De nabestaanden van de overledenen die wij dit jaar gedenken, ontvangen apart een brief.

Zegening Parochiekerkhof en grafzegening:

Ons parochiekerkhof is uitgebreid.

Daarom zal op zondag 1 november het nieuwe gedeelte van het kerkhof worden ingezegend. Tevens zullen ook de reeds bestaande graven worden gezegend. Dit vindt elk jaar plaats rond de viering van Allerzielen. Beide zegeningen vinden plaats na de viering van 11 uur.

Mededeling betreffende de implicatie van de aangescherpte Corona richtlijnen.

De volgende besluiten zijn genomen in een gemeenschappelijke bijeenkomst van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB

 1. Vieringen.
 2. Koor repetities
 3. Allerzielen

Alle vieringen zullen voor de komende tijd open staan voor maximaal 30 personen, kinderen van 12 jaar en jonger niet meegerekend.  U dient te reserveren bij het secretariaat van de kern op dezelfde manier als in de maanden april en mei, uiterlijk donderdag of vrijdag. (Afhankelijk van de parochie kern.) U kunt reserveren per email of telefoon. Het secretariaat bericht of U de aangevraagde Mis kunt bijwonen of  een viering op een later tijdstip, mocht het getal van 30 overschreden zijn.

Mondkapjes dienen gedragen te worden tijdens de viering, met uitzondering van het moment van het ter communie gaan. De kernen worden verzocht mondkapjes ter beschikking te stellen voor diegenen die geen mondkapje bij zich hebben.

Koorzang wordt evenals in de maanden maart tot en met juni vervangen door de voorzang van maximaal twee cantors. Op het moment dat we weer terug mogen naar honderd kerkgangers wordt de situatie per parochiekern zoals die tot op heden was.

Voorganger(s), en vrijwilligers die assisteren bij de Mis (misdienaars, koster, Corona coördinator, organist en cantor(s), cameraman, streaming coördinator) worden niet meegerekend bij de bepaling van het getal van 30.

 • Koor repetities

Repetities mogen doorgang vinden, met inachtneming van alle geldende Corona maatregelen, zoals onderlinge afstand, ruimte, ventilatie, looprichting etc. Tot maximaal 30 personen mogen deelnemen aan de repetitie, mits de ruimte/ventilatie dit toelaat. In geval van twijfel dient het koorbestuur contact op te nemen met de beheerder gebouwen van de beheercommissie, die  contact houdt met PB leden Dick Remmerswaal en Jan Konst

Conform de RIVM-richtlijnen komen koffiepauzes te vervallen.

 • Allerzielen

De allerzielen vieringen die per kern waren voorzien komen allen te vervallen. Wel zal een gemeenschappelijke viering plaatsvinden op 2 november, welke zal worden gestreamd ten behoeve van alle parochianen.

Gekozen is voor Katwijk gegeven de ervaring met het streamen .

Elke kern mag 4 (5 ?) personen afvaardigen. Bij voorkeur uit te Pastoraatsgroep dan wel andere parochianen door hen aan te zoeken.

De namen van alle overledenen van het afgelopen jaar zullen worden afgeroepen door de betreffende locatie referenten.

Als cantor is gevraagd Eline Heemskerk (WIW) met begeleiding door Niek van der Meij (JDD).

Grafzegening zal per kerk/begraafplaats plaatsvinden op een moment in het weekend voorafgaand aan Allerzielen of op de dag zelf, maar zal los staan van de gemeenschappelijke viering.

Ik realiseer me hoe ingrijpend al deze beslissingen zijn en zeker ook de beslissing rond Allerzielen. Allerzielen is een uiterst belangrijk en kostbaar moment voor nabestaanden en voor alle katholieke gelovigen. Als priester heb ik dit altijd intens ervaren en het is met diepe pijn en teleurstelling in het hart dat ik deze beslissing moet mededelen. Uit het overleg van PT en het Dagelijks Bestuur van het PB bleek echter dat het in de huidige coronacrisis gewoon niet mogelijk is, om het te organiseren op de manier waarop we het eigenlijk zouden willen.

Namens PT en PB

Pastoor Franken

Augustinuslezing

De Augustinuslezing op 3 september 2020 door pastoor Jeroen Smith is terug te kijken op Youtube via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=yWFZXImG1_w

Nieuwe protocollen van de bisschoppen

Op 14 juli is het crisisteam bijeengekomen om de nieuwe protocollen te bespreken die de bisschoppen op vrijdag 10 juli verspreid hebben.

Het goede nieuws is dat reserveren niet meer hoeft. De maximale capaciteit van onze kerkgebouwen is met 1,5 meter minder dan honderd. Mensen hoeven zich alleen nog maar aan te melden bij de  deur en na een gezondheidscheck mogen ze naar binnen. Dit is alles onder voorbehoud. Als er te veel mensen komen om de 1,5 meter te handhaven of als er een tweede golf corona komt, moeten we weer met reserveringen gaan werken.

De bisschoppen stellen dat een cantor of enkele zangers tijdens de Mis kunnen zingen mits:

1. er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie;

2. er een goede ventilatie is;

3. er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden;

4. de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden nageleefd.

Het crisisteam stelt voor om tijdens de vakantieperiode weer voorzichtig te beginnen om de koren met een gedeeltelijke bezetting tijdens de Mis te laten zingen. Elke kern moet zelf kijken hoeveel zangers men kwijt kan volgens de regeling van het Bisdom. De beheercommissie is verantwoordelijk voor een goede ventilatie.  

Wat betreft de repetities: Hier is geen maximum betreffende het aantal zangers.
Wel dient men zich te houden aan de 1,5 meter afstand. De koffiepauze moet in een andere ruimte dan waar gerepeteerd wordt. Er dient ook een presentielijst gemaakt te worden.
De dag vóór dat men repeteert dient er een mail gestuurd te worden naar de leden of ze klachten o.i.d. hebben.